जिल्हा परिषद सर्वसाधारण माहिती


जिल्हा परिषदेची रचना / स्थापना

जिल्हा परिषदेची रचना त्रिस्तरीय स्वरुपात आहेप्रथम स्तर –
जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषदेचे कामकाज – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे नियम तरतुदीनुसार चालविण्यात येतेद्वितीय स्तर –
पंचायत समिती

पंचायत समितीचे कामकाज - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे नियम तरतुदीनुसार चालविण्यात येतेतृतीय स्तर –
ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायतीचे कामकाज :- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८७३ वी घटना दुरूस्ती


७३ वी घटना दुरूस्ती ही पंचायत राज कायद्याखाली करण्यात आलेली दुरूस्ती असुन सदर दुरूस्ती दिनांक २०/०४/१९८३ रोजी करण्यात आलेली आहे .पंचायत राज संस्थाना आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय व त्यांची योजना राबविणे इ. बाबी नमुद केलेल्या कलम २४३ (ज) कर लावणे व वसुल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.


७३ वी घटना दुरूस्तीमुळे पंचायत राज पद्धतीला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला, ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविण्यात आली. ग्रामपंचायतच्या सर्व जागा निवडणुकीने भरण्याची तरतुद करण्यात आली .यापुर्वी असलेली सहयोगी सदस्य व नामनिर्देशन पद्धत रद्द करण्यात आलीnashik.nic.in
nashik.nic.in

जिल्हा परिषद निहाय योजना


अ.क्र.

विभागाचे नाव

योजनेचे नाव

सामान्य प्रशासन विभाग

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना

यशवंत पंचायत राज अभियान

ग्रामपंचायत विभाग

संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

निर्मल ग्राम योजना

पाणी व स्वच्छता विभाग

स्वच्छ भारत अभियान

समाजकल्याण विभाग

दलित वस्ती सुधार योजना

अनुदानित वसतीगृहाना अनुदान

आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

मागासवर्गीय लाभार्थींना वैयक्तिक लाभाच्या योजना

लघु पाटबंधारे विभाग (पुर्व/पश्चिम)

जलयुक्त शिवार अभियान

जवाहर विहिर कार्यक्रम

कृषि विभाग

विशेष घटक योजना / आदिवासी उपयोजना

महिला व बालकल्याण विभाग

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींसाठी सुकन्या योजना

पुरक पोषण आहार

कुपोषण निर्मुलन

गरोदर माता स्तनदा माता किशोरवयीन मुली

पाळणाघर

शिक्षण विभाग

सर्व शिक्षा अभियान

शालेय पोषण योजना

आरोग्य विभाग

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

शालेय आरोग्य कार्यक्रम

जननी सुरक्षा योजना

१०

ग्रामीण पाणी पुरवठा

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

११

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोत्ती अभियान

इंदिरा आवास योजना

१२

पशुसंवर्धन विभाग

कामधेनु ग्राम दत्तक योजना

पशुवैद्यकीय संस्थापना औषध पुरवठा

पशुविमा योजनानाशिक जिल्हा परिषदेतील खातेप्रमुख यांची संपर्क माहिती


अ.क्र पदनाम कार्यालय ई-मेल
1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2596957/ 2597279 ceozpnsk[at]gmail[dot]com
2 अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2598560 addiceozpnashik[at]gmail[dot]com
3 प्रकल्प संचालक जि.ग्रा.वि.यं 2578148 pddrdanashik[at]yahool[dot]co[dot]in
4 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सा.प्र 2591010 gadzpnsk[at]gmail[dot]com
5 (उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी - ग्रा.प) 2500514 vptzpnsk[at]rediffmaill[dot]com
6 (उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी- बाक) 2502815/ 2503850 icdszpnsk[at]rediffmaill[dot]com
7 (उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी- पा व स्व) 2597788 nbazpnashik[at]gmail[dot]com
8 मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) 2590908 cafozpnashik[at]yahoo[dot]com
9 ( शिक्षणाधिकारी -माध्यमिक) 2313390 ednsec.zpnasik[at]gmail[dot]com
10 ( शिक्षणाधिकारी -प्राथमिक) 2508075 mdmnashik[at]gmail[dot]com,
11 (कार्य.अभि.इवद.१) 2592570 bnc1nsk[at]yahoo[dot]in
12 (कार्य.अभि.इवद.२) - eebnc2zpnsk[at]gmail[dot]com
13 (कार्य.अभि.इवद.३) 2509654 rspardeshi0[at]gmail[dot]com
14 कार्य.अभि.(म.ग्रा.र.वि.सं) प्रमंग्रासयो 2463233 mh-nas[at]pmgsy[dot]nic[dot]in
15 (कार्य.अभि.लपा - पुर्व) 2503395 anu_ahire[at]rediffmaill[dot]com
16 (कार्य.अभि.लपा - पश्चिम) 2506331 miwest[at]rediffmaill[dot]com
17 (कार्य.अभि.ग्रा.पा.पु) 2599310 eebnnashik[at]rediffmaill[dot]com
18 कृषी विकास अधिकारी 2598553 adozpnasik[at]yahool[dot]co[dot]in
19 जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2590279 dahonashik[at]gmail[dot]com
20 जिल्हा आरोग्य अधिकारी 2508512 dhonashik[at]gmail[dot]com
21 समाजकल्याणअधिकारी 2502251 dswozpnashik[at]rediffmaill[dot]com
22 उप अभि जीएसडीए यांत्रिकी 2504452 de.nashik[at]gmail[dot]com


नाशिक जिल्हा गट विकास अधिकारी व पंचायत समिती यांची संपर्क माहिती
अ.क्र. पंचायत समिती दूरध्वनी क्र कार्यालय ई-मेल
1 नाशिक २५७८४२३ bdonashik[at]gmail[dot]com
2 बागलाण ०२५५५-२२३०१५ bdobaglan[at]gmail[dot]com
3 चांदवड ०२५५६-२५२२३९ bdochd[at]gmail[dot]com
4 देवळा ०२५९२-२२९१०३ nskdeola[at]gmail[dot]com
5 दिंडोरी ०२५५७-२२१००४ panchayatsamitidindori[at]gmail[dot]com
6 ईगतपुरी ०२५५३-२४४०२६ bdoigatpuri[at]gmail[dot]com
7 कळवण ०२५९२-२२१०३६/२२२९४७ bdokalwan[at]gmail[dot]com
8 मालेगाव ०२५५४-२५४५८४ bdomalegaon[at]rediffmaill[dot]com
9 नांदगाव ०२५५२-२४२२४० bdo[dot]nandgaon[at]yahoo[dot]com
10 निफाड ०२५५०-२४१०३० psniphadvpt[at]gmail[dot]com
11 पेठ ०२५५८-२२५५३६ pspethnsk[at]yahoo[dot]com
12 सिन्नर ०२५५१-२२००५२ ps_sinner[at]rediffmaill[dot]com
13 सुरगाणा ०२५९३-२२३३०३ bdosurgana[at]gmail[dot]com
14 त्रम्बकेश्वर ०२५९४-२३३८१२ bdo.trimbak[at]rediffmaill[dot]com
15 येवला ०२५५९-२६५०४६ bdoyeola[at]gmail[dot]com
16 म.रा.ग्रा.रो.ह.यो २५०५०११ mgnregacellzp[dot]nashik[at]gmail[dot]com

 

Top Of Scroll

 

Top