बंद

आपत्ती संपर्क

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,
भारत सरकार
हेल्पलाईन नंबर : 011-1078

महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष :
दूरध्वनी : 022-22027990,
फॅक्स : 022-22026712

जिल्हा नाशिक, महाराष्ट्र

नियंत्रण कक्ष :
टोल फ्री :
1077
दूरध्वनी : 0253-2317151, 2315080, 2578501