बंद

कुणबी मराठा अभिलेखे1

कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
नाशिक पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
त्र्यंबकेश्वर पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
इगतपुरी पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
पेठ पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
दिंडोरी पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
कळवण पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
देवळा पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
बागलान (सटाणा) पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
सुरगाणा पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
निफाड पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
येवला पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
सिन्नर पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
मालेगाव पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
नांदगाव पहा पहा पहा
कुणबी मराठा अभिलेखे
अ. क्र. गावाचे नाव महसूल शिक्षण जमिनीची नोंद
चांदवड पहा पहा पहा