बंद

ग्रामपंचायत

तालुका महसुल मंडळाचे नाव त्या सझात सामाविष्ट गावाचे नाव
नाशिक नाशिक नाशिक
नाशिक नाशिक आगरटाकळी
नाशिक नाशिक दसक
नाशिक नाशिक पंचक
नाशिक नाशिक वडाळा
नाशिक सातपुर सातपुर
नाशिक सातपुर अंबड
नाशिक सातपुर कामटवाडे
नाशिक सातपुर महिरावणी
नाशिक सातपुर बेळगांवढगा,
नाशिक सातपुर वासाळी,
नाशिक सातपुर दुडगांव
नाशिक सातपुर तळेगांव (अं)
नाशिक सातपुर जातेगांव
नाशिक सातपुर दहेगंाव,
नाशिक सातपुर पिंपळगाव बहुला
नाशिक सातपुर चुंचाळे
नाशिक सातपुर तिरडशेत
नाशिक देवळाली देवळाली
नाशिक देवळाली विहितगांव
नाशिक देवळाली बेलतगव्हाण
नाशिक देवळाली संसारी
नाशिक देवळाली शिंगवेबहुला
नाशिक देवळाली लहवित
नाशिक देवळाली वंजारवाडी,
नाशिक देवळाली लोहशिंगवे
नाशिक देवळाली भगुर
नाशिक देवळाली दोनवाडे
नाशिक देवळाली राहुरी
नाशिक मखमलाबाद मखमलाबाद
नाशिक मखमलाबाद मातोरी
नाशिक मखमलाबाद जलालपुर
नाशिक मखमलाबाद महादेवपुर
नाशिक मखमलाबाद ,चांदशी
नाशिक मखमलाबाद गंगापुर
नाशिक मखमलाबाद आनंदवली
नाशिक मखमलाबाद गोवर्धन
नाशिक मखमलाबाद गंगाव-हे
नाशिक मखमलाबाद सावरगांव
नाशिक मखमलाबाद म्हसरुळ
नाशिक मखमलाबाद मुगसरे
नाशिक मखमलाबाद दरी,
नाशिक मखमलाबाद मनोली,
नाशिक मखमलाबाद यशवंतनगर
नाशिक माडसांगवी माडसांगवी
नाशिक माडसांगवी विंचुरगवळी,
नाशिक माडसांगवी सुलतानपुर
नाशिक माडसांगवी नांदुर,
नाशिक माडसांगवी मानुर
नाशिक माडसांगवी ओढा
नाशिक माडसांगवी शिलापुर
नाशिक माडसांगवी लाखलगांव
नाशिक माडसांगवी पिंप्रीसेय्यद
नाशिक माडसांगवी आडगांव
नाशिक शिंदे शिंदे
नाशिक शिंदे बाभळेश्वर
नाशिक शिंदे जाखोरी
नाशिक शिंदे मोहगांव
नाशिक शिंदे चांदगिरी
नाशिक शिंदे सामनगांव
नाशिक शिंदे कोटमगांव
नाशिक शिंदे चाडगांव
नाशिक शिंदे एकलहरे
नाशिक शिंदे गंगापाडळी,
नाशिक शिंदे हिंगणवेढे
नाशिक शिंदे कालवी
नाशिक शिंदे पळसे
नाशिक शिंदे चेहेडी
नाशिक शिंदे नानेगांव
नाशिक शिंदे शेवगेदारणा
नाशिक गिरणारे गिरणारे
नाशिक गिरणारे दुगांव,
नाशिक गिरणारे नागलवाडी
नाशिक गिरणारे वाडगांव
नाशिक गिरणारे नाईकवाडी
नाशिक गिरणारे शिवणगांव
नाशिक गिरणारे गणेशगांव (ना),
नाशिक गिरणारे गणेशगांव (त्र्यं)
नाशिक गिरणारे पिंपळगाव (ग)
नाशिक गिरणारे गंगाम्हाळुगी
नाशिक गिरणारे ओझरखेड
नाशिक गिरणारे सुभाषनगर,
नाशिक गिरणारे शास्त्रीनगर,
नाशिक गिरणारे राजेवाडी,
नाशिक गिरणारे गोविंदनगर
नाशिक गिरणारे देवरगांव
नाशिक गिरणारे धांेडेगावं,
नाशिक गिरणारे लाडची,
नाशिक गिरणारे साडगांव
नाशिक पाथर्डी पाथर्डी
नाशिक पाथर्डी वडनेरदुमाला
नाशिक पाथर्डी पिंपळगाव (खांब)
नाशिक पाथर्डी दाढेगांव
नाशिक पाथर्डी पिपळद
नाशिक पाथर्डी सारुळ,
नाशिक पाथर्डी राजुरबहुला,
नाशिक पाथर्डी रायगडनगर
नाशिक पाथर्डी विल्होळी
नाशिक पाथर्डी गौळाणे,
नाशिक पाथर्डी आंबेबहुला
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1.त्र्यंबकेश्वर
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2.मेटघरकिल्ला
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3. पेगलवाडी (त्र्यं)
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 4. पेगलवाडी (ना)
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1. अजंनेरी
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2.बेझे
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3.तळवाडे त्र्यं
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 4. चाकोरे
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1. खंबाळे
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2. वाढोली
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3. मुळेगांव
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1. वावीहर्ष
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2. टोकेदेवंगाव
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3. मेट येल्याची
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 4.मेट चंद्राची
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 5. मेट हुंब्याची
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 6.देवगांव
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1. आळवंड
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2. टाकेहर्ष
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3. दापुरे
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 4. अस्वली हर्ष
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 5. झारवड खुर्द
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 6. आव्हाटे
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 7. डहाळेवाडी
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 1. साम्ंाुंडी
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 2. खरोली
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 3. झारवड ख्‌ु.
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 4. धाडोशी
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 5. कोजुली
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 6. भिलमाळ
त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर 7. पहिणे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे वेळुंजे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 2. गोरठाण
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 3. गणेशंगाव (वा)
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 4. विनायकनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 5. विरनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 6. नांदगांव (को)
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 7. खरवळ
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 8. वरसविहीर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 1.रोहिले
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 2. पिंप्री (त्र्यं)
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 3. ब्राम्हणवाडे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 4. हिर्डी
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 5. माळेगांव
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 6. दिव्याचापाडा
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 1. वाघेरा
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 2. वेळे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 3. साप्ते
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 4. कोणे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 5. शिवाजीनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 6. सोमनाथनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 7. महादेवनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 8. गोधडयाचा पाडा
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 9. होलदारनगर
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 1. तळेगांव त्र्यं
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 2. काचुर्ली
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 3. सापगाव
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 4. उंभ्रंाडे
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 5. हर्षवाडी
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 6. पिंपळद त्र्य.
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 7. कळमुस्ते
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 1. अंबोली
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 2. मेटकावरा
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 3. तोरंगण (त्र्यं)
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 4. धुमोडी
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 5.  अंबई
त्र्यंबकेश्वर वेळुंजे 6. शिरसगांंंव (त्र्यं)
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. हरसुल
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. वायघोळपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. बेलपाली
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. तोरंगण (ह)
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. दलपतपुर
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. निरगुडे (ह)
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. हट्टीपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 8. चिखलपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. चिंचवड
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. जातेगंाव बु.
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. जातेगंाव खु.
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. सारस्ते
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. सापतपाली
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. चिरापाली
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. खोरीपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. शिरसंगाव (ह)
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. नांदुरकी पाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. गडदवणे
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. राउतमाळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. कळमुस्ते
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. भुतमोखाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. गावठा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. वटकपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. आडगांव (दे)
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. भागओहोळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. देवळा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. मुरंबी
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. कचरपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. ठाणापाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. खैरायपाली
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. बेहेडपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. खरशेत
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. हातलोंढी
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. सावरपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. राजीवनगर
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. बेरवळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. रायते
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. कोटंबी
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. गारमाळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. कौलकोंडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. धायटीपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. देवडांगरा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. देवडोंगरी
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. बाफणविहीर
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4. कास
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. चिंचओेहोळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. गोलदरी
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. बोरीपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 8. सिंधपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 9. डोळओहोळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 1. ओझरखेड
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 2. मुळवड
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 3. कडेगव्हाण
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 4.खडकओहोळ
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 5. करंजपाना
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 6. चौरापाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 7. सावरपाडा
त्र्यंबकेश्वर हरसुल 8. वळण
इगतपुरी इगतपूरी इगतपूरी शहर,
इगतपुरी इगतपूरी इगतपूरी गावठाण,
इगतपुरी इगतपूरी आवळखेड
इगतपुरी इगतपूरी गिरणारे,
इगतपुरी इगतपूरी बोरटेंभे,
इगतपुरी इगतपूरी टिटोली,
इगतपुरी इगतपूरी टाकेघोटी
इगतपुरी इगतपूरी पिंप्रीसद्रोद्दीन,
इगतपुरी इगतपूरी भावली खु.,
इगतपुरी इगतपूरी कुंरुंगवाडी,
इगतपुरी इगतपूरी तारांगणपाडा
इगतपुरी इगतपूरी तळेगांव,
इगतपुरी इगतपूरी नांदगांवसदो,
इगतपुरी इगतपूरी चिंचलेखैरे
इगतपुरी इगतपूरी बोर्ली
इगतपुरी इगतपूरी जांमुडे,
इगतपुरी इगतपूरी मानवेढे
इगतपुरी इगतपूरी गव्हांडे
इगतपुरी इगतपूरी फ़ांगुळगव्हाण,
इगतपुरी इगतपूरी वाघ्याचीवाडी
इगतपुरी इगतपूरी आडवन,
इगतपुरी इगतपूरी त्रिंगलवाडी
इगतपुरी इगतपूरी ,पारदेवी,
इगतपुरी इगतपूरी बलायदुरी
इगतपुरी घोटी बु. घोटी बु.,
इगतपुरी घोटी बु. खंबाळे,
इगतपुरी घोटी बु. वाकी,
इगतपुरी घोटी बु. बिटूर्ली,
इगतपुरी घोटी बु. डहाळेवाडी
इगतपुरी घोटी बु. खैरगांव,
इगतपुरी घोटी बु. देवळे,
इगतपुरी घोटी बु. शेनवड बु.,
इगतपुरी घोटी बु. शिदवाडी
इगतपुरी घोटी बु. कांचनगांव,
इगतपुरी घोटी बु. तळोघ,
इगतपुरी घोटी बु. अवचितवाडी,
इगतपुरी घोटी बु. तळोशी
इगतपुरी घोटी बु. काळूस्ते
इगतपुरी घोटी बु. ,निरपन,
इगतपुरी घोटी बु. भरवज
इगतपुरी घोटी बु. उभाडे,
इगतपुरी घोटी बु. उंबरकोन,
इगतपुरी घोटी बु. दौंडत
इगतपुरी वाडीव-हे वाडीव-हे,
इगतपुरी वाडीव-हे गडगडसांगवी,
इगतपुरी वाडीव-हे लहांगेवाडी
इगतपुरी वाडीव-हे सांजेगांव,
इगतपुरी वाडीव-हे मुरंबी
इगतपुरी वाडीव-हे मोडाळे,
इगतपुरी वाडीव-हे शिरसाटे,
इगतपुरी वाडीव-हे कुशेगांव
इगतपुरी वाडीव-हे गोंदेदुमाला,
इगतपुरी वाडीव-हे मुकणे,
इगतपुरी वाडीव-हे पाडाळी देशमुख
इगतपुरी वाडीव-हे मुंढेगांव,
इगतपुरी वाडीव-हे माणिकखांब,
इगतपुरी वाडीव-हे बळवंतनगर
इगतपुरी नांदगांव बु. नांदगांव बु.,
इगतपुरी नांदगांव बु. साकूर,
इगतपुरी नांदगांव बु. कृष्णनगर,
इगतपुरी नांदगांव बु. लक्ष्मीनगर,
इगतपुरी नांदगांव बु. घोटी खु.
इगतपुरी नांदगांव बु. नांदुरवैद्य,
इगतपुरी नांदगांव बु. जानोरी,
इगतपुरी नांदगांव बु. कु-हेगांव,
इगतपुरी नांदगांव बु. बेलगांवकु-हे
इगतपुरी नांदगांव बु. भरविर खु.,
इगतपुरी नांदगांव बु. भरविर बु.,
इगतपुरी नांदगांव बु. निनावी
इगतपुरी नांदगांव बु. शेणीत,
इगतपुरी नांदगांव बु. पिंपळगांव डुकरा
इगतपुरी नांदगांव बु. भंडारदरावाडी
इगतपुरी नांदगांव बु. पिंपळगाव घाडगा,
इगतपुरी नांदगांव बु. कवडदरा
इगतपुरी नांदगांव बु. मालुंजे,
इगतपुरी नांदगांव बु. समनेरे
इगतपुरी नांदगांव बु. ,मोगरे
इगतपुरी नांदगांव बु. वाघेरे
इगतपुरी नांदगांव बु. ,सोमज,
इगतपुरी नांदगांव बु. शेनवड खु.,
इगतपुरी नांदगांव बु. गरुडेश्वर
इगतपुरी टाकेद बु. टाकेद बु.,
इगतपुरी टाकेद बु. टाकेद खु.,
इगतपुरी टाकेद बु. अडसरे
इगतपुरी टाकेद बु. ,मायदरा धानोशी
इगतपुरी टाकेद बु. बांबळेवाडी
इगतपुरी टाकेद बु. शिरेवाडी,
इगतपुरी टाकेद बु. घोडेवाडी
इगतपुरी टाकेद बु. खेड,
इगतपुरी टाकेद बु. अधरवड
इगतपुरी टाकेद बु. ,ठाकूरवाडी,
इगतपुरी टाकेद बु. परदेशीवाडी,
इगतपुरी टाकेद बु. काननवाडी
इगतपुरी टाकेद बु. इंदोरे,
इगतपुरी टाकेद बु. खडकेद,
इगतपुरी टाकेद बु. आंबेवाडी
इगतपुरी टाकेद बु. ,मांजरगांव
इगतपुरी टाकेद बु. वासाळी,
इगतपुरी टाकेद बु. सोनोशी,
इगतपुरी टाकेद बु. बारशिंगवे,
इगतपुरी टाकेद बु. रामनगर
इगतपुरी टाकेद बु. पिंपळगांव मोर,
इगतपुरी टाकेद बु. धामणी,
इगतपुरी टाकेद बु. बेलगांवत-हाळे
इगतपुरी टाकेद बु. धामनगांव,
इगतपुरी टाकेद बु. अडसरे खु.,
इगतपुरी टाकेद बु. गंभीरवाडी
इगतपुरी धारगांव धारगांव,
इगतपुरी धारगांव नागोसली
इगतपुरी धारगांव ,सातूर्ली,
इगतपुरी धारगांव ओंडली,
इगतपुरी धारगांव आवळीदुमाला
इगतपुरी धारगांव कावनई,
इगतपुरी धारगांव रायांबे,
इगतपुरी धारगांव क-होळे
इगतपुरी धारगांव आहुर्ली,
इगतपुरी धारगांव नांदडगांव,
इगतपुरी धारगांव म्हसूर्ली,
इगतपुरी धारगांव शेवगेडांग
इगतपुरी धारगांव ,वांजोळे,
इगतपुरी धारगांव वाळविहिर,
इगतपुरी धारगांव भावली बु.,
इगतपुरी धारगांव धार्णोली,
इगतपुरी धारगांव कोरपगांव,
इगतपुरी धारगांव पिंपळगांव भटाटा,
इगतपुरी धारगांव कुर्णोली
पेठ पेठ पेठ
पेठ पेठ वांगणी
पेठ पेठ तांेडवळ
पेठ पेठ खंबाळे
पेठ पेठ धोंडमाळ
पेठ पेठ खोकरतळे
पेठ पेठ चाफयाचा पाडा
पेठ पेठ शिराळे
पेठ पेठ अंबापुर
पेठ पेठ कुंभाळे
पेठ पेठ सावर्णा
पेठ पेठ राजबारी
पेठ पेठ नालशेत
पेठ पेठ कायरे
पेठ पेठ बोरीची बारी
पेठ पेठ कळमपाडा
पेठ पेठ डेरापाडा
पेठ पेठ भुवन
पेठ पेठ हनुमंतपाडा(भु)
पेठ पेठ अंधृटे
पेठ पेठ अंबापाणी
पेठ पेठ धानपाडा
पेठ पेठ बोरपाडा
पेठ पेठ उम्रद
पेठ पेठ आडगांव(भु)
पेठ पेठ खडकी
पेठ पेठ खामशेत
पेठ पेठ बोरवठ
पेठ पेठ जांबविहिर
पेठ पेठ पातळी
पेठ पेठ कोटंबी (क)
पेठ पेठ रानविहिर
पेठ पेठ केळविहिर
पेठ पेठ सादडपाडा
पेठ पेठ लव्हाळी
पेठ पेठ गारमाळ
पेठ पेठ बेलपाडा
पेठ पेठ गायधोंड
पेठ पेठ उंबरपाडा
पेठ पेठ बिलकस
पेठ पेठ उत्थळे
पेठ पेठ हनमंतपाडा(उ)
पेठ पेठ देवगांव
पेठ पेठ एकदरे
पेठ पेठ कासटविहिर
पेठ पेठ कहांडोळपाडा
पेठ पेठ बेहेडमाळ
पेठ पेठ जांभुळमाळ
पेठ जोगमोडी जोगमोडी
पेठ जोगमोडी हरणगांव
पेठ जोगमोडी पिंपळपाडा
पेठ जोगमोडी वडबारी
पेठ जोगमोडी आसरबार
पेठ जोगमोडी माळेगांव
पेठ जोगमोडी म्हसगण
पेठ जोगमोडी उंबरपाडा(मा)
पेठ जोगमोडी कळमबारी
पेठ जोगमोडी काळुणे
पेठ जोगमोडी आमडोंगरा
पेठ जोगमोडी काकडपाडा
पेठ जोगमोडी हातरुंडी
पेठ जोगमोडी दाभाडी
पेठ जोगमोडी डोमखडक
पेठ जोगमोडी कोपुर्ली खुर्द
पेठ जोगमोडी जळे
पेठ जोगमोडी जुनोटी
पेठ जोगमोडी आंबे
पेठ जोगमोडी विरमाळ
पेठ जोगमोडी पाहुचीबारी
पेठ जोगमोडी करंजखेड
पेठ जोगमोडी तोरणमाळ
पेठ जोगमोडी डिक्सळ
पेठ जोगमोडी मोहदांड
पेठ जोगमोडी शिवशेत
पेठ जोगमोडी सुरगाने
पेठ जोगमोडी बोरधा
पेठ जोगमोडी गांडोळे
पेठ जोगमोडी सादडपाडा(सु)
पेठ जोगमोडी कापुर्णे
पेठ जोगमोडी पळशी खु.
पेठ जोगमोडी बाडगी
पेठ जोगमोडी भाटविहिरा
पेठ जोगमोडी अंबास
पेठ जोगमोडी जामले
पेठ जोगमोडी तिर्ढे
पेठ जोगमोडी खिरकिडे
पेठ जोगमोडी मोहपाडा
पेठ जोगमोडी कोपुर्ली बु
पेठ जोगमोडी फणसपाडा
पेठ कोहोर कोहोर
पेठ कोहोर हनुमानगर
पेठ कोहोर लिंगवणे
पेठ कोहोर रुईपेठा
पेठ कोहोर वाघ्याची बारी
पेठ कोहोर करंजाळीड-द
पेठ कोहोर सावळघाटड-द
पेठ कोहोर तिळभाटड-द
पेठ कोहोर सांबरपाडाड-द
पेठ कोहोर निरगुडे (क)ड-/
पेठ कोहोर आड बु.
पेठ कोहोर आड.खु
पेठ कोहोर भायगाव–
पेठ कोहोर शिंदे
पेठ कोहोर गांगोडबारी
पेठ कोहोर धाब्याचा पाडा
पेठ कोहोर पाटे
पेठ कोहोर फणसपाडा(पा)
पेठ कोहोर धुळघाट
पेठ कोहोर उंबरदहाड
पेठ कोहोर चोळमुख
पेठ कोहोर मुरमुटी
पेठ कोहोर दोनवडे
पेठ कोहोर कुळवंडी
पेठ कोहोर घनशेत
पेठ कोहोर गावंध
पेठ कोहोर बर्डापाडा
पेठ कोहोर ससुणे
पेठ कोहोर आमलोण
पेठ कोहोर अभेटी
पेठ कोहोर पळशी बु.
पेठ कोहोर नाचलोंढी
पेठ कोहोर पायरपाडा
पेठ कोहोर चिकाडी
पेठ कोहोर फणसपाडा(ख)
पेठ कोहोर देविचामाळ
पेठ कोहोर वाजवड
पेठ कोहोर घोटविहिरा
पेठ कोहोर वडपाडा
पेठ कोहोर खरपडी
पेठ कोहोर पिंपळवटी
पेठ कोहोर शेवखंडी
पेठ कोहोर होमपाडा
पेठ कोहोर उंबरपाडा
पेठ कोहोर इनामबारी
पेठ कोहोर गावंधपाडा
पेठ कोहोर मांगोणे
पेठ कोहोर पवारपाडा
पेठ कोहोर उभीधोंड
पेठ कोहोर कुंभारबारी
पेठ कोहोर गोंदे
पेठ कोहोर डोल्हारमाळ
पेठ कोहोर मानकापुर
पेठ कोहोर रायतळे
पेठ कोहोर शिंगदरी
पेठ कोहोर डोगरशेत
दिडोरी दिंडोरी दिंडोरी
दिडोरी दिंडोरी वनारवाडी
दिडोरी दिंडोरी ढकांबे,
दिडोरी दिंडोरी तळेगाव दि.
दिडोरी दिंडोरी खतवड
दिडोरी दिंडोरी मडकीजाम
दिडोरी दिंडोरी इंदोरे
दिडोरी दिंडोरी निळवंडी
दिडोरी दिंडोरी पाडे
दिडोरी दिंडोरी पिंपळणारे,
दिडोरी दिंडोरी रामशेज,
दिडोरी दिंडोरी मानोरी,
दिडोरी दिंडोरी गवळवाडी
दिडोरी दिंडोरी ओझे,
दिडोरी दिंडोरी म्हेळूस्के,
दिडोरी दिंडोरी कादवा म्हाळूंगी
दिडोरी मोहाडी मोहाडी,
दिडोरी मोहाडी खडकसुकेणे,
दिडोरी मोहाडी कुर्णोली,
दिडोरी मोहाडी गणेशगाव
दिडोरी मोहाडी जानोरी,
दिडोरी मोहाडी जऊळके दिं.
दिडोरी मोहाडी आंबे दिं.,
दिडोरी मोहाडी शिवनई,
दिडोरी मोहाडी वरवंडी
दिडोरी मोहाडी पालखेड बं.,
दिडोरी मोहाडी पिंपळगाव केतकी
दिडोरी मोहाडी आक्राळे,
दिडोरी मोहाडी कोराटे
दिडोरी मोहाडी जोपूळ,
दिडोरी मोहाडी चिंचखेड,
दिडोरी मोहाडी धामणवाडी
दिडोरी उमराळे उमराळे बु.,
दिडोरी उमराळे रासेगाव,
दिडोरी उमराळे वाघाड
दिडोरी उमराळे नाळेगाव,
दिडोरी उमराळे पोफळवाडे,
दिडोरी उमराळे पिंप्रज
दिडोरी उमराळे कोचरगाव,
दिडोरी उमराळे सोनगाव,
दिडोरी उमराळे विळवंडी,
दिडोरी उमराळे तिल्लोळी
दिडोरी उमराळे रवळगाव,
दिडोरी उमराळे जूनेधागूर,
दिडोरी उमराळे नवेधागूर,
दिडोरी उमराळे देहरेवाडी
दिडोरी उमराळे चाचडगाव,
दिडोरी उमराळे गोळशी,
दिडोरी उमराळे झार्ली,
दिडोरी उमराळे धाऊर,
दिडोरी उमराळे आंबेगण
दिडोरी उमराळे हातनोरे,
दिडोरी उमराळे उमराळे खु.,
दिडोरी उमराळे जांबुटके
दिडोरी वणी कसबे वणी,
दिडोरी वणी कृष्णगाव
दिडोरी वणी अहिवंतवाडी,
दिडोरी वणी चामदरी,
दिडोरी वणी गोलदरी
दिडोरी वणी पांडाणे,
दिडोरी वणी जिरवाडे,
दिडोरी वणी पुणेगाव,
दिडोरी वणी अंबानेर
दिडोरी वणी चंडीकापूर,
दिडोरी वणी मांदाणे,
दिडोरी वणी भातोडे
दिडोरी वणी माळेदुमाला,
दिडोरी वणी पिंप्रीअंचला,
दिडोरी वणी हस्तेदुमाला,
दिडोरी वणी कोल्हेर,
दिडोरी वणी दगडपिंप्री,
दिडोरी वणी खोरीपाडा
दिडोरी वणी मावडी,
दिडोरी वणी संगमनेर,
दिडोरी वणी मुळाणे,
दिडोरी वणी बाबापूर
दिडोरी वरखेडा वरखेडा,
दिडोरी वरखेडा परमोरी,
दिडोरी वरखेडा घोडेवाडी
दिडोरी वरखेडा आंबेवणी
दिडोरी वरखेडा तिसगाव,
दिडोरी वरखेडा तळेगाव वणी
दिडोरी वरखेडा बोपेगाव,
दिडोरी वरखेडा सोनजांब,
दिडोरी वरखेडा गोंडेगाव
दिडोरी वरखेडा खेडगाव,
दिडोरी वरखेडा जऊळके वणी,
दिडोरी वरखेडा शिंदवड
दिडोरी वरखेडा आवनखेड,
दिडोरी वरखेडा वलखेड,
दिडोरी वरखेडा ओझरखेड
दिडोरी वरखेडा राजापूर,
दिडोरी वरखेडा मातेरेवाडी,
दिडोरी वरखेडा लोखंडेवाडी
दिडोरी कोशिंबे कोशिंबे,
दिडोरी कोशिंबे दहिवी,
दिडोरी कोशिंबे बंधारपाडा,
दिडोरी कोशिंबे फोपशी,
दिडोरी कोशिंबे माळेगाव काझी,
दिडोरी कोशिंबे कोकणगावखु.
दिडोरी कोशिंबे करंजवण,
दिडोरी कोशिंबे खेडले,
दिडोरी कोशिंबे पिंपरखेड
दिडोरी कोशिंबे लखमापूर,
दिडोरी कोशिंबे दहेगाव,
दिडोरी कोशिंबे वागळूद
दिडोरी कोशिंबे चौसाळे,
दिडोरी कोशिंबे पिंगळवाडी,
दिडोरी कोशिंबे एकलहरे,
दिडोरी कोशिंबे करंजखेड
दिडोरी कोशिंबे देवसाने,
दिडोरी कोशिंबे सारसाळे,
दिडोरी कोशिंबे वागदेवपाडा,
दिडोरी कोशिंबे शिंदपाडा
दिडोरी कोशिंबे करंजाळी,
दिडोरी कोशिंबे देवपाडा,
दिडोरी कोशिंबे टिटवे,
दिडोरी कोशिंबे वांजोळे
दिडोरी ननाशी ननाशी,
दिडोरी ननाशी बाडगीचापाडा,
दिडोरी ननाशी चिल्हारपाडा,
दिडोरी ननाशी धोंडाळपाडा,
दिडोरी ननाशी अंबाड,
दिडोरी ननाशी देवळीचापाडा,
दिडोरी ननाशी देवघर,
दिडोरी ननाशी टेटमाळ,
दिडोरी ननाशी रडतोंडी,
दिडोरी ननाशी गांडोळे,
दिडोरी ननाशी चिकाडी,
दिडोरी ननाशी मोखनळ,
दिडोरी ननाशी देहरे,
दिडोरी ननाशी चारोसे,
दिडोरी ननाशी वणी खु.,
दिडोरी ननाशी सादराळे,
दिडोरी ननाशी जोरण,
दिडोरी ननाशी जोरणपाडा,
दिडोरी ननाशी कवडासर,
दिडोरी ननाशी शिवारपाडा,
दिडोरी ननाशी पिंपळगावधुम
दिडोरी ननाशी वारे,
दिडोरी ननाशी तळ्याचापाडा,
दिडोरी ननाशी देवठाण,
दिडोरी ननाशी देवपूर
दिडोरी ननाशी नळवाडी,
दिडोरी ननाशी निगडोळ,
दिडोरी ननाशी नळवाडपाडा
दिडोरी ननाशी भनवड,
दिडोरी ननाशी वनारे,
दिडोरी ननाशी बोरवण,
दिडोरी ननाशी पळसविहिर
दिडोरी ननाशी जालखेड,
दिडोरी ननाशी कोकणगाव बु.,
दिडोरी ननाशी महाजे,
दिडोरी ननाशी श्रीरामनगर,
दिडोरी ननाशी ठेपणवाडी
कळवण कळवण कळवण बु.
कळवण कळवण मानूर,
कळवण कळवण कळवण खु.,
कळवण कळवण जिरवाडे (ओ)
कळवण कळवण शिरसमणी,
कळवण कळवण भुसणी,
कळवण कळवण दहयाणे (ओ)
कळवण कळवण ओतूर,
कळवण कळवण माची धोडप,
कळवण कळवण कुंडाणे (ओ),
कळवण कळवण कन्हेरवाडी
कळवण कळवण नरूळ,
कळवण कळवण मेहदर,
कळवण कळवण मुळाणे (व),
कळवण कळवण वडाळे (व)
कळवण कळवण साकोरा,
कळवण कळवण साकोरेपाडा,
कळवण कळवण आठंबे,
कळवण कळवण सादरविहिर
कळवण कळवण गोबापूर,
कळवण कळवण कातळगांव,
कळवण कळवण पिंप्री (मा.)
कळवण कळवण पिंप्री (पा)
कळवण नवीबेज नवीबेज,
कळवण नवीबेज जूनीबेज
कळवण नवीबेज निवाणे,
कळवण नवीबेज भेंडी,
कळवण नवीबेज बगडू
कळवण नवीबेज विसापूर,
कळवण नवीबेज बिजोरे,
कळवण नवीबेज चाचेर,
कळवण नवीबेज गांगवण
कळवण नवीबेज पिळकोस,
कळवण नवीबेज भादवण
कळवण नवीबेज नाकोडे,
कळवण नवीबेज पाटविहिर,
कळवण नवीबेज एकलहरे
कळवण मोकभणगी मोकभणगी,
कळवण मोकभणगी दरेभणगी,
कळवण मोकभणगी ककाणे
कळवण मोकभणगी देसराणे,
कळवण मोकभणगी रवळजी,
कळवण मोकभणगी खेडगांव,
कळवण मोकभणगी इन्शी
कळवण मोकभणगी गणोरे,
कळवण मोकभणगी हुडयांमोक,
कळवण मोकभणगी दहयाने(दि),
कळवण मोकभणगी धनेर (दि),
कळवण मोकभणगी नाळीद
कळवण मोकभणगी पिंपळे बु,
कळवण मोकभणगी सावरपाडा,
कळवण मोकभणगी शेरी (दि),
कळवण मोकभणगी भुताणे (दि),
कळवण मोकभणगी मळगांव बु,
कळवण मोकभणगी मळगांव खु,
कळवण मोकभणगी सिध्दार्थ नगर
कळवण मोकभणगी धार्डे (दि),
कळवण मोकभणगी पाडगण,
कळवण मोकभणगी भांडणे (पि),
कळवण मोकभणगी पिंपळे (खु),
कळवण मोकभणगी मोहबारी
कळवण कनाशी कनाशी,
कळवण कनाशी गोळाखाल,
कळवण कनाशी करमाळे,
कळवण कनाशी वरखेडा,
कळवण कनाशी गंगापूर
कळवण कनाशी हिंगवे,
कळवण कनाशी गोपाळखडी,
कळवण कनाशी बालापूर,
कळवण कनाशी ढेकाळे,
कळवण कनाशी जामले (पा)
कळवण कनाशी जयदर,
कळवण कनाशी पुणेगांव,
कळवण कनाशी लखाणी,
कळवण कनाशी कोसवण,
कळवण कनाशी खडकी,
कळवण कनाशी सुळे
कळवण कनाशी काठरे (दि),
कळवण कनाशी प्रतापनगर,
कळवण कनाशी खर्डे (दि),
कळवण कनाशी पुनदनगर,
कळवण कनाशी सुपले (दि),
कळवण कनाशी उंबरदे
कळवण कनाशी पाळे (खु),
कळवण कनाशी असोली,
कळवण कनाशी वाडी (बु)
कळवण कनाशी गोसराणे,
कळवण कनाशी बार्डे,
कळवण कनाशी बेलबारे,
कळवण कनाशी जयपूर
कळवण अभोणा अभोणा,
कळवण अभोणा कुंडाणे (क),
कळवण अभोणा वंजारी,
कळवण अभोणा भगुर्डी,
कळवण अभोणा दत्तनगर
कळवण अभोणा नांदूरी,
कळवण अभोणा मोहनदरी,
कळवण अभोणा दरेगांव (व),
कळवण अभोणा सप्तशंृगगड
कळवण अभोणा पाळे (बु),
कळवण अभोणा विठेवाडी (पा),
कळवण अभोणा सावकी (पा),
कळवण अभोणा दहयाणे (पा),
कळवण अभोणा कळमथे
कळवण अभोणा चणकापूर,
कळवण अभोणा आंबुर्डी बु),
कळवण अभोणा आंबुर्डी(खु),
कळवण अभोणा चिंचोरे,
कळवण अभोणा मोहमुख
कळवण अभोणा ओझर,
कळवण अभोणा अंबीका ओझर,
कळवण अभोणा बोरदैवत,
कळवण अभोणा देवळी (व),
कळवण अभोणा बिलवाडी,
कळवण अभोणा जामले (व),
कळवण अभोणा जामशेत
कळवण अभोणा पळसदर,
कळवण अभोणा मोहपाडा,
कळवण अभोणा सुकापूर,
कळवण अभोणा खिराड,
कळवण अभोणा वडपाडा
कळवण दळवट दळवट,
कळवण दळवट वेरूळे,
कळवण दळवट शिंगाशी,
कळवण दळवट भांडणे (हा),
कळवण दळवट शिवभांडणे,
कळवण दळवट अंबापूर
कळवण दळवट बोपखेडा,
कळवण दळवट शेपूपाडा,
कळवण दळवट कुमसाडी,
कळवण दळवट विरशेत,
कळवण दळवट चापापाडा,
कळवण दळवट धनोली
कळवण दळवट जिरवाडे(हा),
कळवण दळवट जामले(हा),
कळवण दळवट तताण्ी,
कळवण दळवट शृंगारवाडी,
कळवण दळवट दरेगांव(हा)
कळवण दळवट देसगांव,
कळवण दळवट सरले (दि),
कळवण दळवट ति-हळ (खु),
कळवण दळवट ति-हळ (बु),
कळवण दळवट बेंदीपाडा
कळवण दळवट देवळी कराड,
कळवण दळवट लिंगामे,
कळवण दळवट आमदर,
कळवण दळवट वडाळे (हा)
कळवण दळवट करंभेळ (क),
कळवण दळवट करंभेळ (हा),
कळवण दळवट खडकवण,
कळवण दळवट भाकुर्डे,
कळवण दळवट कोसुर्डे
देवळा देवळा देवळा
देवळा देवळा विजयनगर
देवळा देवळा मटाणे,
देवळा देवळा ,वरंवडी
देवळा देवळा वाजगांव
देवळा देवळा खर्डे
देवळा देवळा वार्षी
देवळा देवळा हनमतपाडा
देवळा देवळा कनकापुर
देवळा देवळा वडाळे
देवळा देवळा शेरी
देवळा देवळा कंचणे
देवळा देवळा रामेश्वर
देवळा देवळा गुंजाळनगर
देवळा देवळा कापशी
देवळा देवळा भावडे
देवळा देवळा भिलवाड
देवळा देवळा सुभाशनगर
देवळा देवळा वाखारी
देवळा लोहोणेर लोहोणेर
देवळा लोहोणेर भऊर
देवळा लोहोणेर विटठेवाडी
देवळा लोहोणेर खामखेडा
देवळा लोहोणेर सावकी
देवळा लोहोणेर खालप
देवळा लोहोणेर फुलेनगर
देवळा लोहोणेर वासोळ
देवळा लोहोणेर माळवाडी
देवळा लोहोणेर सटवाईवाडी
देवळा लोहोणेर फुलेमाळवाडी
देवळा लोहोणेर म.पाटणे
देवळा लोहोणेर निबोंळा
देवळा लोहोणेर देवपुरपाडे
देवळा उमराणे उमराणे
देवळा उमराणे म.फुलेनगर
देवळा उमराणे व-हाळे
देवळा उमराणे दहिवड
देवळा उमराणे रामनगर
देवळा उमराणे मेशी
देवळा उमराणे डोंगरगाव
देवळा उमराणे पिंपळगाव
देवळा उमराणे खडकतळे
देवळा उमराणे कुंभार्डे
देवळा उमराणे गिरणारे
देवळा उमराणे तिसगांव
देवळा उमराणे चिंचवे/सांगवी
सटाणा सटाणा सटाणा
सटाणा सटाणा ठेंगोडा
सटाणा सटाणा इंदीरानगर
सटाणा सटाणा द-हाणे
सटाणा सटाणा पिंपळदर
सटाणा सटाणा आराई
सटाणा सटाणा नवि शेमळी
सटाणा सटाणा भाक्षी
सटाणा सटाणा मुळाणे,
सटाणा सटाणा कौतीकपाडे,
सटाणा सटाणा मुंजवाड
सटाणा सटाणा मळगांव ति,
सटाणा सटाणा मोरेनगर,
सटाणा सटाणा नवेगांव,
सटाणा सटाणा खमताणे
सटाणा ब्राम्हणगांव ब्राम्हणगाव.
सटाणा ब्राम्हणगांव जुनी शेमळी
सटाणा ब्राम्हणगांव अजमेर सौदांणे
सटाणा ब्राम्हणगांव देवळाणे
सटाणा ब्राम्हणगांव वायगांव
सटाणा ब्राम्हणगांव सुराणे,
सटाणा ब्राम्हणगांव सारदे
सटाणा ब्राम्हणगांव लखमापुर
सटाणा ब्राम्हणगांव धाद्री
सटाणा ब्राम्हणगांव यशवंतनगर
सटाणा ब्राम्हणगांव कऱ्हे
सटाणा ब्राम्हणगांव चौगांव ,
सटाणा ब्राम्हणगांव दोधेश्वर,
सटाणा ब्राम्हणगांव कुपखेडा
सटाणा ब्राम्हणगांव खिरमाणी,
सटाणा ब्राम्हणगांव नळकस
सटाणा ब्राम्हणगांव रातीर,
सटाणा ब्राम्हणगांव रामतीर
सटाणा डांगसैांदाणे डांगसौदाणे
सटाणा डांगसैांदाणे दहिंदुले,
सटाणा डांगसैांदाणे बुंधाटे
सटाणा डांगसैांदाणे साकोडे,
सटाणा डांगसैांदाणे तताणी
सटाणा डांगसैांदाणे करंजखेड,
सटाणा डांगसैांदाणे भावनगर,
सटाणा डांगसैांदाणे केळझर
सटाणा डांगसैांदाणे कोदमाळ
सटाणा डांगसैांदाणे वाठोडे,
सटाणा डांगसैांदाणे साळवण,
सटाणा डांगसैांदाणे गांधीनगर,
सटाणा डांगसैांदाणे केरोबानगर
सटाणा डांगसैांदाणे पठावे दि
सटाणा डांगसैांदाणे सावरगांव
सटाणा डांगसैांदाणे मळगांव,
सटाणा डांगसैांदाणे मोरकुर
सटाणा डांगसैांदाणे भवाडे,
सटाणा डांगसैांदाणे पिसोरे
सटाणा डांगसैांदाणे कंधाने
सटाणा डांगसैांदाणे तिळवण
सटाणा डांगसैांदाणे सरवर
सटाणा डांगसैांदाणे वाडी चौल्हेर
सटाणा डांगसैांदाणे जुने निरपुर
सटाणा डांगसैांदाणे नवे निरपुर
सटाणा डांगसैांदाणे तळवाडे दि.
सटाणा डांगसैांदाणे किकवारी बु
सटाणा डांगसैांदाणे किकवारी खु
सटाणा डांगसैांदाणे भिलदर
सटाणा डांगसैांदाणे जोरणे
सटाणा डांगसैांदाणे देवपुर
सटाणा डांगसैांदाणे कपालेश्वर
सटाणा डांगसैांदाणे निकवेल,
सटाणा डांगसैांदाणे विचुंरे
सटाणा नामपुर नामपुर
सटाणा नामपुर टेंभे खा
सटाणा नामपुर टेंभे वरचे,
सटाणा नामपुर तळवाडे भा.
सटाणा नामपुर बहिराणे,
सटाणा नामपुर चिराई
सटाणा नामपुर महड
सटाणा नामपुर बिलपुरी
सटाणा नामपुर बोढरी,
सटाणा नामपुर राहुड.
सटाणा नामपुर अंंबासन
सटाणा नामपुर मोरणे सांडस
सटाणा नामपुर काकडगांव,
सटाणा नामपुर फोफीर
सटाणा नामपुर कोटबेल,
सटाणा नामपुर गोराणे,
सटाणा नामपुर बिजोरसे
सटाणा नामपुर इजमाणे
सटाणा नामपुर मळगांव भा.
सटाणा ताहाराबाद ताहाराबाद
सटाणा ताहाराबाद कठगड
सटाणा ताहाराबाद रावेर,
सटाणा ताहाराबाद अंतापुर
सटाणा ताहाराबाद शेवरे
सटाणा ताहाराबाद कोंडराबाद
सटाणा ताहाराबाद सोमपुर
सटाणा ताहाराबाद लाडुद,
सटाणा ताहाराबाद भडाणे
सटाणा ताहाराबाद तांदुळवाडी
सटाणा ताहाराबाद दसवेल
सटाणा ताहाराबाद तुंगणदिगर
सटाणा ताहाराबाद कातरवेल
सटाणा ताहाराबाद भिलवाड,
सटाणा ताहाराबाद वाडीपिसोळ
सटाणा ताहाराबाद एकलहरे
सटाणा ताहाराबाद जयपुर
सटाणा ताहाराबाद नांदीन
सटाणा ताहाराबाद पिपंळकोठे
सटाणा ताहाराबाद दरेगांव,
सटाणा जायखेडा जायखेडा,
सटाणा जायखेडा आसखेडा
सटाणा जायखेडा द्याने
सटाणा जायखेडा ब्राम्हणपाडे,
सटाणा जायखेडा आखतवाडे
सटाणा जायखेडा आनंदपुर
सटाणा जायखेडा देवपुर
सटाणा जायखेडा बिजोटे,
सटाणा जायखेडा उत्राणे
सटाणा जायखेडा खामलोण,
सटाणा जायखेडा वाघळै
सटाणा जायखेडा राजपुरपांडे,
सटाणा जायखेडा श्रीपुरवडे
सटाणा जायखेडा वडे खु.
सटाणा जायखेडा टिंगरी
सटाणा विरगांव विरगांव
सटाणा विरगांव केरसाने
सटाणा विरगांव दसाणे
सटाणा विरगांव आव्हाटी
सटाणा विरगांव वनोली
सटाणा विरगांव वटार
सटाणा विरगांव डोंगरेज
सटाणा विरगांव औदांण
सटाणा विरगांव तरसाळी
सटाणा विरगांव चौंधाणे
सटाणा विरगांव करंजाड
सटाणा विरगांव भुयाणे
सटाणा विरगांव ढोलबारे
सटाणा विरगांव पिगळवाडे
सटाणा विरगांव मुंगसे
सटाणा विरगांव नरकोळ
सटाणा विरगांव जाखोड
सटाणा विरगांव विजयनगर
सटाणा विरगांव निताणे
सटाणा विरगांव पारनेर
सटाणा विरगांव बिजोटे
सटाणा मुल्हेर मुन्हेर
सटाणा मुल्हेर देवठाण दी
सटाणा मुल्हेर मोराणे दी.
सटाणा मुल्हेर अंबापुर
सटाणा मुल्हेर विसापुर,
सटाणा मुल्हेर खरड
सटाणा मुल्हेर वडे दी,
सटाणा मुल्हेर जामोटी,
सटाणा मुल्हेर दगडपाडा
सटाणा मुल्हेर माळीवाडे
सटाणा मुल्हेर गणेशनगर
सटाणा मुल्हेर जैतापुर
सटाणा मुल्हेर बोऱ्हाटे,
सटाणा मुल्हेर हातनुर
सटाणा मुल्हेर मोहळांंगी
सटाणा मुल्हेर बाभुळणे
सटाणा मुल्हेर परशुराम नगर
सटाणा मुल्हेर आलियाबाद,
सटाणा मुल्हेर जाड ,
सटाणा मुल्हेर गौतमनगर,
सटाणा मुल्हेर गोळवाड
सटाणा मुल्हेर फुलेनगर
सटाणा मुल्हेर भिमनगर
सटाणा मुल्हेर वाघंबा
सटाणा मुल्हेर भिमखेत
सटाणा मुल्हेर कांदामळा
सटाणा मुल्हेर बोरदौवत
सटाणा मुल्हेर अजेंदे दी
सटाणा मुल्हेर साल्हेर
सटाणा मुल्हेर मानुर
सुरगाणा सुरगाणा पळसण
सुरगाणा सुरगाणा आलगुण
सुरगाणा सुरगाणा हरतरुंडी
सुरगाणा सुरगाणा मेरदांड
सुरगाणा सुरगाणा पळशेत
सुरगाणा सुरगाणा देवळा
सुरगाणा सुरगाणा खडकमाळ
सुरगाणा सुरगाणा पायरपाडा
सुरगाणा सुरगाणा पातळी
सुरगाणा सुरगाणा उबरदे
सुरगाणा सुरगाणा खोकरी
सुरगाणा सुरगाणा सुर्यगड
सुरगाणा सुरगाणा हनुमतमाळ
सुरगाणा सुरगाणा जामोणमाथा
सुरगाणा सुरगाणा प्रतापगड
सुरगाणा सुरगाणा करजुल(सु)
सुरगाणा सुरगाणा उदालदरी
सुरगाणा सुरगाणा देवलदरी
सुरगाणा सुरगाणा श्रीरामपुर,
सुरगाणा सुरगाणा वाळुटझिरा
सुरगाणा सुरगाणा विजयनगर
सुरगाणा सुरगाणा सुरगाणा
सुरगाणा सुरगाणा करजाळी
सुरगाणा सुरगाणा भदर
सुरगाणा सुरगाणा वडपाडा(सु)
सुरगाणा सुरगाणा नवापुर
सुरगाणा सुरगाणा तळापाडा
सुरगाणा सुरगाणा बुबळी
सुरगाणा सुरगाणा लाडगाव
सुरगाणा सुरगाणा चिंचपाडा
सुरगाणा सुरगाणा उबरेमाळ
सुरगाणा सुरगाणा दुर्गापुर
सुरगाणा सुरगाणा करवंदे
सुरगाणा सुरगाणा मालगव्हाण
सुरगाणा सुरगाणा उदयपुर
सुरगाणा सुरगाणा गारमाळ
सुरगाणा सुरगाणा अहमदगव्हाण
सुरगाणा सुरगाणा बोरमाळ
सुरगाणा सुरगाणा भवाणदगड
सुरगाणा सुरगाणा पालविहिर
सुरगाणा सुरगाणा उंबरपाडा(सु)
सुरगाणा सुरगाणा उबरविहिर
सुरगाणा बोरगाव बोरगाव
सुरगाणा बोरगाव खरुडे
सुरगाणा बोरगाव चिखली
सुरगाणा बोरगाव हिरिडपाडा
सुरगाणा बोरगाव नागशेवडी
सुरगाणा बोरगाव मोहपाडा
सुरगाणा बोरगाव वांजुळपाडा
सुरगाणा बोरगाव चिराई
सुरगाणा बोरगाव शिंदे (दी)
सुरगाणा बोरगाव हरणटेकडी
सुरगाणा बोरगाव रोटी
सुरगाणा बोरगाव सराड
सुरगाणा बोरगाव संजयनगर
सुरगाणा बोरगाव उंबरपाडा(दी)
सुरगाणा बोरगाव घागबारी
सुरगाणा बोरगाव राहुडे
सुरगाणा बोरगाव डोेंगराळे
सुरगाणा बोरगाव हतगड
सुरगाणा बोरगाव साजोळे
सुरगाणा बोरगाव पोटाळी
सुरगाणा बोरगाव घोडआंबे
सुरगाणा बोरगाव हट्टी
सुरगाणा बोरगाव श्रीभुवन
सुरगाणा बोरगाव मोठामाळ
सुरगाणा उंबरठाण उंबरठाण
सुरगाणा उंबरठाण म्हैसखडक
सुरगाणा उंबरठाण दोडोपाडा
सुरगाणा उंबरठाण निंबारपाडा
सुरगाणा उंबरठाण काठीपाडा
सुरगाणा उंबरठाण कोठुळा
सुरगाणा उंबरठाण गोपाळनगर
सुरगाणा उंबरठाण कृष्णनगर
सुरगाणा उंबरठाण गाळबारी
सुरगाणा उंबरठाण बाफळुन
सुरगाणा उंबरठाण तोरणडोंगरी
सुरगाणा उंबरठाण आंबाठा
सुरगाणा उंबरठाण सतखांब
सुरगाणा उंबरठाण आमझर
सुरगाणा उंबरठाण डोलारे
सुरगाणा उंबरठाण सुभाशनगर
सुरगाणा उंबरठाण रानविहिर
सुरगाणा उंबरठाण खुंटविहिर
सुरगाणा उंबरठाण मालगोंडा
सुरगाणा उंबरठाण मोहपाडा
सुरगाणा उंबरठाण करजुल (क)
सुरगाणा उंबरठाण वांगण (क)
सुरगाणा उंबरठाण राशा
सुरगाणा उंबरठाण बोरचोंड
सुरगाणा उंबरठाण बुही(जा)
सुरगाणा उंबरठाण सुंदरबन
सुरगाणा उंबरठाण सोनगिरी,
सुरगाणा उंबरठाण कुकडणे
सुरगाणा उंबरठाण देशमुखनगर
सुरगाणा उंबरठाण चिंचपाडा
सुरगाणा उंबरठाण रगतविहर
सुरगाणा उंबरठाण फणसपाडा
सुरगाणा उंबरठाण मांदा
सुरगाणा उंबरठाण पांगरणी
सुरगाणा उंबरठाण रांजुणे
सुरगाणा उंबरठाण उदमळ
सुरगाणा उंबरठाण देवगाव
सुरगाणा उंबरठाण हाडकई चोंड
सुरगाणा उंबरठाण चिंचले
सुरगाणा उंबरठाण बरडीपाडा
सुरगाणा उंबरठाण गोेंदुणे
सुरगाणा उंबरठाण पिंपळसोंड
सुरगाणा उंबरठाण चद्रपुर
सुरगाणा बा-हे बा-हे
सुरगाणा बा-हे गुरटेंभी
सुरगाणा बा-हे गोपाळपुर
सुरगाणा बा-हे गडगा
सुरगाणा बा-हे वाघनळी
सुरगाणा बा-हे हट्टी (गा)
सुरगाणा बा-हे आळीवदांड
सुरगाणा बा-हे सांबरवण
सुरगाणा बा-हे म्हैसमाळ
सुरगाणा बा-हे खोकरविहिर
सुरगाणा बा-हे झगडपाडा
सुरगाणा बा-हे भेन्शेत
सुरगाणा बा-हे खिर्डी
सुरगाणा बा-हे भाटी
सुरगाणा बा-हे कहांडळसा
सुरगाणा बा-हे खोबळा(द)
सुरगाणा बा-हे ठाणगाव
सुरगाणा बा-हे राक्षसभुवन
सुरगाणा बा-हे करजुल(ते)
सुरगाणा बा-हे कोटंबी
सुरगाणा बा-हे गहाळे
सुरगाणा बा-हे पिंपळचोंड
सुरगाणा बा-हे आमदा(बा)
सुरगाणा बा-हे भवाडा
सुरगाणा बा-हे आमदा(प)
सुरगाणा बा-हे दुधवड
सुरगाणा बा-हे बोंडवण
सुरगाणा बा-हे वांगण
सुरगाणा बा-हे सुळे(वा)
सुरगाणा बा-हे आवळपाडा
सुरगाणा बा-हे वाघाडी
सुरगाणा बा-हे कहांडळसा
सुरगाणा बा-हे आंबुडे
सुरगाणा बा-हे कोटबी
सुरगाणा बा-हे आंबुपाडा
सुरगाणा बा-हे बेडसे
सुरगाणा बा-हे मंडवे
सुरगाणा बा-हे सरमाळ
सुरगाणा बा-हे खडकी
सुरगाणा बा-हे केळावण
सुरगाणा बा-हे उंडओहोळ
सुरगाणा मनखेड मनखेड
सुरगाणा मनखेड हेमाडबारी
सुरगाणा मनखेड वडपाडा(म)
सुरगाणा मनखेड भाटविहिर
सुरगाणा मनखेड सादुटणे
सुरगाणा मनखेड मरुमदरी
सुरगाणा मनखेड पास्तेमाणी
सुरगाणा मनखेड वरंभे
सुरगाणा मनखेड मांगठे
सुरगाणा मनखेड जांभुळपाडा
सुरगाणा मनखेड बिजुरपाडा
सुरगाणा मनखेड टापुपाडा
सुरगाणा मनखेड जाहुले
सुरगाणा मनखेड गळवड
सुरगाणा मनखेड आंबेपाडा
सुरगाणा मनखेड रोघाणे
सुरगाणा मनखेड सुपतळे
सुरगाणा मनखेड नरकदरी
सुरगाणा मनखेड हस्ते
सुरगाणा मनखेड भेगु
सुरगाणा मनखेड मोदळपाडा
सुरगाणा मनखेड वांगणपाडा
सुरगाणा मनखेड सायळपाडा
सुरगाणा मनखेड कळमणे
सुरगाणा मनखेड खिरमाणी,
सुरगाणा मनखेड माणी
सुरगाणा मनखेड खोबळा
सुरगाणा मनखेड कुकुदमुंडा
सुरगाणा मनखेड मोरचोंडा
सुरगाणा मनखेड उंबरदे(मा)
सुरगाणा मनखेड गणेशनगर
सुरगाणा मनखेड कडमाळ
सुरगाणा मनखेड बिवळ
सुरगाणा मनखेड माळेगाव
सुरगाणा मनखेड सालभोये
सुरगाणा मनखेड पिळुकपाडा
सुरगाणा मनखेड चिकाडी
सुरगाणा मनखेड साबरदरा
सुरगाणा मनखेड वाघधोंड
सुरगाणा मनखेड रोकडपाडा
सुरगाणा मनखेड भिंतघर
निफाड निफाड निफाड
निफाड निफाड कुंदेवाडी
निफाड निफाड पिंप्री
निफाड निफाड रौळस
निफाड निफाड पिंपळस
निफाड निफाड रसलपुर
निफाड निफाड कोठुरे
निफाड निफाड कुरुडगाव
निफाड निफाड जळगाव
निफाड निफाड स्ंाुदरपुर
निफाड निफाड काथरगाव
निफाड निफाड शिवरे
निफाड निफाड श्रीरामनगर
निफाड निफाड नैताळे
निफाड निफाड सोनेवाडी बु.
निफाड निफाड सोनेवाडी खु.
निफाड निफाड रामपुर
निफाड पिंपळगाव ब. पिंपळगाव ब.
निफाड पिंपळगाव ब. आहेरगाव
निफाड पिंपळगाव ब. पाचोरेवणी
निफाड पिंपळगाव ब. उंबरखेड
निफाड पिंपळगाव ब. बेहेड
निफाड पिंपळगाव ब. कारसुळ
निफाड पिंपळगाव ब. नारायणटेंभी
निफाड पिंपळगाव ब. मुखेड
निफाड पिंपळगाव ब. अंतरवेली
निफाड पिंपळगाव ब. शिरवाडेवणी
निफाड पिंपळगाव ब. गोरठाण
निफाड पिंपळगाव ब. वावी
निफाड चांदोरी चांदोरी
निफाड चांदोरी नागापुर
निफाड चांदोरी नारायणगाव
निफाड चांदोरी ंचितेगाव
निफाड चांदोरी चेहडी खुर्द
निफाड चांदोरी शिंपीटाकळी
निफाड चांदोरी व-हेदारणा
निफाड चांदोरी दारणासांगवी
निफाड चांदोरी लालपाडी
निफाड चांदोरी मौजे सुकेणे
निफाड चांदोरी गोेंडेगाव
निफाड चांदोरी ओणे
निफाड चांदोरी दात्याणे
निफाड देवगाव देवगाव
निफाड देवगाव महादेवनगर
निफाड देवगाव रुई
निफाड देवगाव वाकद
निफाड देवगाव मानोरी खुर्द
निफाड देवगाव कानळद
निफाड देवगाव शिरवाडे वाकद
निफाड देवगाव भरवस
निफाड देवगाव वाहेगाव
निफाड देवगाव दहेगाव
निफाड देवगाव डोंगरगाव
निफाड देवगाव धानोरे
निफाड देवगाव नांदगाव
निफाड देवगाव धारणगाव वीर
निफाड देवगाव धारणगाव खडक
निफाड देवगाव बोकडदरे
निफाड सायखेडा सायखेडा
निफाड सायखेडा शिंगवे
निफाड सायखेडा रामनगर
निफाड सायखेडा सोनगाव
निफाड सायखेडा करंजगाव
निफाड सायखेडा चापडगाव
निफाड सायखेडा मांजरगाव
निफाड सायखेडा औरंगपुर
निफाड सायखेडा भेंडाळी
निफाड सायखेडा महाजनपुर
निफाड सायखेडा श्रीरामपुर
निफाड सायखेडा तळवाडे
निफाड सायखेडा पिंपळगाव निपाणी
निफाड सायखेडा सावळी
निफाड सायखेडा चाटोरी
निफाड ओझर ओझर
निफाड ओझर बाणगंगानगर
निफाड ओझर कोकणगाव
निफाड ओझर साकेारे मिग
निफाड ओझर शिरसगाव
निफाड ओझर वडाळी न.
निफाड ओझर थेरगाव
निफाड ओझर दिक्षी
निफाड ओझर जिव्हाळे
निफाड ओझर कसबे सुकेणे
निफाड नांदुर म. नांदुर म.
निफाड नांदुर म. सारोळे थडी
निफाड नांदुर म. तामसवाडी
निफाड नांदुर म. करंजी खुर्द
निफाड नांदुर म. ब्राम्हणवाडे
निफाड नांदुर म. खानगाव थडी
निफाड नांदुर म. तारुखेडले
निफाड नांदुर म. म्हाळसाकेारे
निफाड नांदुर म. भुसे
निफाड नांदुर म. खेडलेझुंगे
निफाड नांदुर म. कोळगाव
निफाड नांदुर म. गाजरवाडी
निफाड नांदुर म. दिंडोरी
निफाड रानवड रानवड
निफाड रानवड कुंभारी
निफाड रानवड उगाव
निफाड रानवड खेडे
निफाड रानवड शिवडी
निफाड रानवड नांदुर्डी
निफाड रानवड पंचकेश्वर
निफाड रानवड देवपुर
निफाड रानवड दावचवाडी
निफाड रानवड लोणवाडी
निफाड रानवड पालखेड
निफाड रानवड सावरगाव
निफाड रानवड रेडगाव
निफाड रानवड नांदुर खु.
निफाड रानवड वनसगाव
निफाड रानवड ब्राम्हणगाव व.
निफाड रानवड थेटाळे
निफाड लासलगाव लासलगाव
निफाड लासलगाव पिंपळगाव नजिक
निफाड लासलगाव वेळापुर
निफाड लासलगाव टाकळी विं.
निफाड लासलगाव कोटमगाव
निफाड लासलगाव निमगाव वा.
निफाड लासलगाव पाचोरे खु.
निफाड लासलगाव पाचोरे बु.
निफाड लासलगाव ब्राम्हणगाव विं.
निफाड लासलगाव शिवापुर
निफाड लासलगाव गोेंद्ेगाव
निफाड लासलगाव गोळेगाव
निफाड लासलगाव मरळगोई खु.
निफाड लासलगाव मरळगोई बु.
निफाड लासलगाव खडकमाळेगाव
निफाड लासलगाव सारोळे खु.
निफाड लासलगाव खानगाव न.
निफाड लासलगाव विंचुर
निफाड लासलगाव सुभाषनगर
निफाड लासलगाव विष्णुनगर
निफाड लासलगाव हनुमाननगर
निफाड लासलगाव विठ्ठलवाडी
येवला येवला येवला,
येवला येवला अंगणगांव
येवला येवला भाटगाव,
येवला येवला धुळगांव,
येवला येवला अंतरवेली,
येवला येवला बाभुळगांव बु
येवला येवला बाभुळगांव खु
येवला येवला नांदेसर,
येवला येवला आडगांव चोथवा
येवला येवला कोटमगांव खु,
येवला येवला कोटमगांव बु
येवला येवला चिचांडी बु,
येवला येवला चिचांडी खु.
येवला येवला पारेगांव,
येवला येवला बदापुर,
येवला येवला साताळी
येवला येवला उंदीरवाडी,
येवला येवला पिंपळगांव जलाल
येवला नगरसुल नगरसुल,
येवला नगरसुल महालगांव
येवला नगरसुल राजापुर,
येवला नगरसुल सोमठाणजोश,
येवला नगरसुल पन्हाळसाठे,
येवला नगरसुल ममदापुर
येवला नगरसुल वाईबोथी,
येवला नगरसुल कोळगांव,
येवला नगरसुल रेंडाळे,
येवला नगरसुल न्याहरखेडे बु,
येवला नगरसुल न्याहरखेडे खु
येवला नगरसुल वडगाव बल्हे,
येवला नगरसुल मातुलठाण,
येवला नगरसुल बल्हेगांव,
येवला नगरसुल न्नागडे
येवला नगरसुल लहीत,
येवला नगरसुल जायदरे,
येवला नगरसुल आहेरवाडी,
येवला नगरसुल खिर्डीसाठे,
येवला नगरसुल पिंपळखुटे 3
येवला नगरसुल सायगाव
येवला नगरसुल ,धामन्नगांव,
येवला नगरसुल पांजरवाडी
येवला अंदरसुल अंदरसुल,
येवला अंदरसुल गवंडगांव
येवला अंदरसुल बोकटे,
येवला अंदरसुल देवळाणे,
येवला अंदरसुल खामगांव,
येवला अंदरसुल दुगलगांव
येवला अंदरसुल देवठाण
येवला अंदरसुल ,भायखेडे,
येवला अंदरसुल भुलेगांव,
येवला अंदरसुल सुरेगांव रस्ता
येवला अंदरसुल तळवाडे,
येवला अंदरसुल कोटखेडे,
येवला अंदरसुल अंगुलगांव,
येवला अंदरसुल गारखेडे
येवला अंदरसुल डोंगरगाव,
येवला अंदरसुल वाघाळे,
येवला अंदरसुल आडसुरेगांव,
येवला अंदरसुल पिंपळखुटे  खु
येवला अंदरसुल पिंपळखुटे बु,
येवला अंदरसुल भारम,
येवला अंदरसुल कोळम खु,
येवला अंदरसुल कोळम बु,
येवला अंदरसुल देवदरी,
येवला अंदरसुल खरवंडी,
येवला अंदरसुल रहाडी
येवला पाटोदा पाटोदा,
येवला पाटोदा दहेगांव पाटोदा
येवला पाटोदा आडगाव
येवला पाटोदा रेपाळ,
येवला पाटोदा गुजरखेडे,
येवला पाटोदा विखरणी,
येवला पाटोदा मुरमी
येवला पाटोदा शिरसगाव लौकी,
येवला पाटोदा वळदगांव,
येवला पाटोदा लौकी शिरस
येवला पाटोदा सोमठाणदेश,
येवला पाटोदा आंबेगांव,
येवला पाटोदा न्निळखेडे
येवला पाटोदा ठाणगाव,
येवला पाटोदा पिंप्री,
येवला पाटोदा कान्नडी
येवला सावरगांव सावरगाव,
येवला सावरगांव धान्नोरे,
येवला सावरगांव गोपाळवाडी
येवला सावरगांव तांदुळवाडी
येवला सावरगांव ,धन्नकवाडी,
येवला सावरगांव कासरखेडे,
येवला सावरगांव खैरगव्हाण,
येवला सावरगांव देवरगांव
येवला सावरगांव गोरखनगर,
येवला सावरगांव बाळापुर,
येवला सावरगांव कातरणी,
येवला सावरगांव विसापुर
येवला सावरगांव धामोडे,
येवला सावरगांव अनकुटे,
येवला सावरगांव न्नांदुर,
येवला सावरगांव गणेशपुर
येवला सावरगांव कुसमाडी,
येवला सावरगांव हाडपसावरगांव,
येवला सावरगांव नायग्रव्हाण
येवला सावरगांव कुसुर,
येवला सावरगांव अनकाई,
येवला सावरगांव चांदगांव,
येवला सावरगांव सावखेडे,
येवला सावरगांव वसंतन्नगर
येवला जळगांव नेऊर जळगाव ने.
येवला जळगांव नेऊर पुरणगांव,
येवला जळगांव नेऊर नेऊरगांव
येवला जळगांव नेऊर मुखेड,
येवला जळगांव नेऊर सत्यगांव
येवला जळगांव नेऊर देशमान्ने बु.
येवला जळगांव नेऊर देशमान्ने.खु,
येवला जळगांव नेऊर मान्नोरी बु
येवला जळगांव नेऊर पिंपळगाव लेप,
येवला जळगांव नेऊर जऊळके,
येवला जळगांव नेऊर शेवगे,
येवला जळगांव नेऊर सातारे
येवला जळगांव नेऊर एरंडगांव खु.बु, रायते, दहेगांव धुळ
येवला जळगांव नेऊर निमगावमढ,
येवला जळगांव नेऊर महालखेडा चां.
येवला जळगांव नेऊर महालखेडा
येवला जळगांव नेऊर पाटोदाख्,
येवला जळगांव नेऊर भिंगारे
सिन्नर सिन्नर सिन्नर,
सिन्नर सिन्नर मापारवाडी
सिन्नर सिन्नर बारागाव पिंप्री
सिन्नर सिन्नर पाटपिंप्री
सिन्नर सिन्नर नायगाव
सिन्नर सिन्नर ब्राम्हणवाडे
सिन्नर सिन्नर ,जोगलटेंभी,
सिन्नर सिन्नर सोनगिरी,
सिन्नर सिन्नर जायगाव
सिन्नर सिन्नर देशवंडी,
सिन्नर सिन्नर ,वडझिरे,
सिन्नर सिन्नर मुसळगाव
सिन्नर सिन्नर कुंदेवाडी मजरे
सिन्नर सिन्नर कुंदेवाडी मौज
सिन्नर सिन्नर गुरेवाडी
सिन्नर सिन्नर दातली
सिन्नर सिन्नर केदारपुर,
सिन्नर सिन्नर शहापुर
सिन्नर पांढुर्ली पांढुर्ली
सिन्नर पांढुर्ली विंचुरदळवी,
सिन्नर पांढुर्ली सावतामाळीनगर
सिन्नर पांढुर्ली आगासखिंड
सिन्नर पांढुर्ली बेलु,
सिन्नर पांढुर्ली धोंडबार,
सिन्नर पांढुर्ली औंढेवाडी,
सिन्नर पांढुर्ली शिवडा
सिन्नर पांढुर्ली बोरखिंड,
सिन्नर पांढुर्ली घोरवड,
सिन्नर पांढुर्ली चिंचोली
सिन्नर पांढुर्ली मोहो,
सिन्नर पांढुर्ली मोहदरी,
सिन्नर पांढुर्ली वडगाव पिंगळा
सिन्नर पांढुर्ली पास्ते
सिन्नर पांढुर्ली सरदवाडी,
सिन्नर पांढुर्ली जामगाव
सिन्नर पांढुर्ली हरसुले
सिन्नर पांढुर्ली खापराळे,
सिन्नर पांढुर्ली चंद्रपुर
सिन्नर पांढुर्ली सोनांबे
सिन्नर पांढुर्ली कोनांबे,
सिन्नर पांढुर्ली सोनारी,
सिन्नर पांढुर्ली जयप्रकाशनगर
सिन्नर वावी वावी
सिन्नर वावी पिंपरवाडी
सिन्नर वावी कहांडळवाडी
सिन्नर वावी घोटेवाडी,
सिन्नर वावी दुसंगवाडी,
सिन्नर वावी फुलेनगर
सिन्नर वावी सायाळे
सिन्नर वावी मलढोण,
सिन्नर वावी मिरगाव
सिन्नर वावी पांगरी बु.
सिन्नर वावी पांगरी खु.,
सिन्नर वावी मिठसागरे
सिन्नर वावी म-हळ बु.
सिन्नर वावी म-हळ खु.
सिन्नर वावी ुगुलापुर
सिन्नर वावी सुरेगाव
सिन्नर नांदुरशिंगोटे नांदुरशिंगोटे
सिन्नर नांदुरशिंगोटे दोडी बु.
सिन्नर नांदुरशिंगोटे दोडी खु.
सिन्नर नांदुरशिंगोटे चास
सिन्नर नांदुरशिंगोटे कासारवाडी
सिन्नर नांदुरशिंगोटे नळवाडी
सिन्नर नांदुरशिंगोटे कणकोरी
सिन्नर नांदुरशिंगोटे मानोरी,
सिन्नर नांदुरशिंगोटे नि-हाळे,
सिन्नर नांदुरशिंगोटे फत्तेपुर,
सिन्नर नांदुरशिंगोटे दापुर
सिन्नर नांदुरशिंगोटे शिवाजीनगर,
सिन्नर नांदुरशिंगोटे दत्तनगर
सिन्नर नांदुरशिंगोटे गोंदे
सिन्नर नांदुरशिंगोटे चापडगाव
सिन्नर नांदुरशिंगोटे धुळवड,
सिन्नर नांदुरशिंगोटे सोनेवाडी,
सिन्नर शहा शहा
सिन्नर शहा कारवाडी,
सिन्नर शहा रामपुर,
सिन्नर शहा भरतपुर,
सिन्नर शहा लक्ष्मणपुर
सिन्नर शहा पंचाळे
सिन्नर शहा श्रीरामपुर,
सिन्नर शहा पिंपळगाव
सिन्नर शहा दहीवाडी
सिन्नर शहा उज्जनी,
सिन्नर शहा महाजनपुर
सिन्नर शहा सोमठाणे
सिन्नर शहा सांगवी
सिन्नर शहा मेंढी
सिन्नर शहा पाथरे बु.
सिन्नर शहा पाथरे खु,
सिन्नर शहा वारेगाव,
सिन्नर शहा कोळगाव माळ
सिन्नर डुबेरे डुबेरे
सिन्नर डुबेरे कृष्णनगर
सिन्नर डुबेरे आटकवडे
सिन्नर डुबेरे ठाणगाव
सिन्नर डुबेरे आडवाडी
सिन्नर डुबेरे मनेगाव
सिन्नर डुबेरे पाटोळे,
सिन्नर डुबेरे रामनगर,
सिन्नर डुबेरे धोंडविरनगर
सिन्नर डुबेरे आशापुर
सिन्नर डुबेरे पाडळी
सिन्नर डुबेरे हिवरे,
सिन्नर डुबेरे पिंपळे
सिन्नर डुबेरे वडगाव-सिन्नर
सिन्नर डुबेरे शास्त्रीनगर,
सिन्नर डुबेरे भाटवाडी
सिन्नर देवपुर देवपुर
सिन्नर देवपुर धारणगाव,
सिन्नर देवपुर फर्दापुर
सिन्नर देवपुर वडांगळी
सिन्नर देवपुर खडांगळी,
सिन्नर देवपुर चोंढी
सिन्नर देवपुर किर्तांगळी
सिन्नर देवपुर एकलहरे,
सिन्नर देवपुर निमगाव देवपुर
सिन्नर देवपुर के.पा.नगर
सिन्नर देवपुर हिवरगाव,
सिन्नर देवपुर कोमलवाडी,
सिन्नर देवपुर खोपडी बु.
सिन्नर देवपुर खोपडी खु.,
सिन्नर देवपुर भोकणी,
सिन्नर देवपुर खंबाळे
सिन्नर देवपुर निमगाव सिन्नर
सिन्नर देवपुर गुळवंच
मालेगाव झोडगे 1)झोडगे
मालेगाव झोडगे 2)गुगुळवाड
मालेगाव झोडगे 1)अस्ताने
मालेगाव झोडगे 2)कंधाणे
मालेगाव झोडगे 3)टोकडे
मालेगाव झोडगे 4)मोहपाडा
मालेगाव झोडगे 1)राजमाने
मालेगाव झोडगे 2)लखाणी
मालेगाव झोडगे 1)चिखलओहोळ
मालेगाव झोडगे 2)देवारपाडे
मालेगाव झोडगे 3)नाळै
मालेगाव झोडगे 4)शेदुर्णी
मालेगाव झोडगे 1)भिलकोट
मालेगाव झोडगे 2)पळासदरे
मालेगाव झोडगे 3)साजवहाळ
मालेगाव झोडगे 1)घाणेगांव
मालेगाव झोडगे 2)डोंगराळे
मालेगाव झोडगे 3)कौळाणे(नि.)
मालेगाव झोडगे 4)भारदेनगर
मालेगाव सायने बु. 1)सायने बु.
मालेगाव सायने बु. 2)दरेगांव
मालेगाव सायने बु. 3)सवंदगांव
मालेगाव सायने बु. 1)सायने खु.
मालेगाव सायने बु. 2)माणके
मालेगाव सायने बु. 3)दहिकुटे
मालेगाव सायने बु. 4)जळकु
मालेगाव सायने बु. 1)एसगांव बु.
मालेगाव सायने बु. 2)एसगांव खु.
मालेगाव सायने बु. 3)निमगांव खु.
मालेगाव सायने बु. 4)ज्वार्डी खु.
मालेगाव सायने बु. 1)गिगांव
मालेगाव सायने बु. 2)दहिवाळ
मालेगाव सायने बु. 3)बोधे
मालेगाव सायने बु. 1)चंदनपुरी
मालेगाव सायने बु. 1)दसाणे
मालेगाव सायने बु. 2)लोणवाडे
मालेगाव सायने बु. 3)खडकी
मालेगाव सायने बु. 4)हाताणे
मालेगाव कळवाडी 1)कळवाडी
मालेगाव कळवाडी 2) दापुरे
मालेगाव कळवाडी 1)देवघट
मालेगाव कळवाडी 2) साकुर
मालेगाव कळवाडी 1) चिंचगव्हाण
मालेगाव कळवाडी 2) नरडाणे
मालेगाव कळवाडी 3) उंबरदे
मालेगाव कळवाडी 1) शेरुळ
मालेगाव कळवाडी 2) हिसवाळ
मालेगाव कळवाडी 1) पाडळदे
मालेगाव कळवाडी 2)  सायतरपाडे
मालेगाव कळवाडी 3) रोझे
मालेगाव कळवाडी 1) माल्हणगांव
मालेगाव कळवाडी 2) खलाणे
मालेगाव कळवाडी 3) सिताणे
मालेगाव कळवाडी 4) रोंझाणे
मालेगाव दाभाडी 1) दाभाडी
मालेगाव दाभाडी 2) पिंपळगांव
मालेगाव दाभाडी 3) जळगांव गा.
मालेगाव दाभाडी 4) आघार बु.
मालेगाव दाभाडी 5) बेळगांव
मालेगाव दाभाडी 6) ढवळेश्वर
मालेगाव दाभाडी 7) रावळगांव
मालेगाव दाभाडी 8) दुंधे
मालेगाव दाभाडी 9) अजंग
मालेगाव दाभाडी 10) काष्टी
मालेगाव दाभाडी 11) निळगव्हाण
मालेगाव दाभाडी 12) तळवाडे
मालेगाव दाभाडी 13) पांढरुण
मालेगाव निमगांव 1) मळगांव
मालेगाव निमगांव 2) निमगुले बु.
मालेगाव निमगांव 3) निमगुले खु.
मालेगाव निमगांव 4) डुबगुले
मालेगाव निमगांव 1) साकुरी नि.
मालेगाव निमगांव 2) जेऊर
मालेगाव निमगांव 3) पाथर्डे
मालेगाव निमगांव 1) निंबायती
मालेगाव निमगांव 2) जाटपाडे
मालेगाव निमगांव 3) चौकटपाडे
मालेगाव निमगांव 1) निमगांव
मालेगाव निमगांव 1) अजंदे बु.
मालेगाव निमगांव 2) अजंदे खु.
मालेगाव निमगांव 3) मथुरपाडे
मालेगाव निमगांव 4) भुईगव्हाण
मालेगाव निमगांव 1) गिलाणे
मालेगाव निमगांव 2) खायदे
मालेगाव कौळाणे नि. 1) कौळाणे नि.
मालेगाव कौळाणे नि. 2) व-हाणे
मालेगाव कौळाणे नि. 3) व-हाणेपाडा
मालेगाव कौळाणे नि. 4) नगांव दि.
मालेगाव कौळाणे नि. 1) सोनज
मालेगाव कौळाणे नि. 1)शिरसोंडी
मालेगाव कौळाणे नि. 1) सावकारवाडी
मालेगाव कौळाणे नि. 2) एरंडगांव
मालेगाव कौळाणे नि. 3) झाडी
मालेगाव कौळाणे नि. 1) जळगांव नि.
मालेगाव कौळाणे नि. 2) चोंढी
मालेगाव कौळाणे नि. 3) घोडेगांव
मालेगाव कौळाणे नि. 4) घोडेगांव चौकी
मालेगाव कौळाणे नि. 5) काळेवाडी
मालेगाव कौळाणे नि. 1) मेहुणे
मालेगाव कौळाणे नि. 2) ज्वार्डी बु.
मालेगाव करंजगव्हाण 1) करंजगव्हाण
मालेगाव करंजगव्हाण 2) कुकाणे
मालेगाव करंजगव्हाण 3) कंक्राळे
मालेगाव करंजगव्हाण 1) वनपट
मालेगाव करंजगव्हाण 2) टिंगरी
मालेगाव करंजगव्हाण 3) दहिदी
मालेगाव करंजगव्हाण 1) वडगांव
मालेगाव करंजगव्हाण 2) द्याने
मालेगाव करंजगव्हाण 1)वजीरखेडे
मालेगाव करंजगव्हाण 2) डाबली
मालेगाव करंजगव्हाण 3) लेंडाणे
मालेगाव करंजगव्हाण 1) वडेल
मालेगाव करंजगव्हाण 1) गाळणे
मालेगाव करंजगव्हाण 2) लुल्ले
मालेगाव करंजगव्हाण 3) नागझरी
मालेगाव मालेगांव 1)मालेगांव
मालेगाव मालेगांव 1) संगमेश्वर
मालेगाव मालेगांव 2) मालधे
मालेगाव मालेगांव 1) मालेगांव कॅम्प
मालेगाव मालेगांव 2) भायगांव
मालेगाव मालेगांव 3) सोयगां्‌व
मालेगाव वडनेर 1) वडनेर
मालेगाव वडनेर 2) सावतावाडी
मालेगाव वडनेर 1) खाकुर्डी
मालेगाव वडनेर 2) मोरदर
मालेगाव वडनेर 3) टिपे
मालेगाव वडनेर 1) वळवाडे
मालेगाव वडनेर 2) वळवाडी
मालेगाव वडनेर 3) निमशेवडी
मालेगाव वडनेर 1) पोहाणे्
मालेगाव वडनेर 2) कजवाडे
मालेगाव वडनेर 3) रामपुरा
मालेगाव वडनेर 4) गारेगांव
मालेगाव वडनेर 1) विराणे
मालेगाव वडनेर 2) चिंचवे गा.
मालेगाव वडनेर 3) गरबड
मालेगाव वडनेर 1) सातमाने
मालेगाव वडनेर 2) कोठरे खु.
मालेगाव वडनेर 3) कोठरे बु.
मालेगाव सौंदाणे 1) सौंदाणे
मालेगाव सौंदाणे 1) पाटणे
मालेगाव सौंदाणे 1) वाके
मालेगाव सौंदाणे 2) नांदगांव खु
मालेगाव सौंदाणे 3) नांदगांव बु.
मालेगाव सौंदाणे 1) आघार खु.
मालेगाव सौंदाणे 2) चिंचावड
मालेगाव सौंदाणे 1) टाकळी
मालेगाव सौंदाणे 2) मांजरे
मालेगाव सौंदाणे 1) मुंगसे
मालेगाव सौंदाणे 2) टेहरे
नांदगाव नांदगांव नांदगांव
नांदगाव नांदगांव गिरणानगर
नांदगाव नांदगांव मल्हारवाडी
नांदगाव नांदगांव हिंगणवाडी
नांदगाव नांदगांव श्रीरामनगर
नांदगाव नांदगांव गंगाधरी
नांदगाव नांदगांव क्रांतीनगर
नांदगाव नांदगांव फुलेनगर
नांदगाव नांदगांव दहेगांव
नांदगाव नांदगांव मोरझर
नांदगाव नांदगांव तांदुळवाडी
नांदगाव नांदगांव पोखरी
नांदगाव नांदगांव बाणगांव बु.
नांदगाव नांदगांव बाणगांव खु.
नांदगाव नांदगांव टाकळी बु.
नांदगाव नांदगांव टाकळी खु.
नांदगाव नांदगांव मांडवड
नांदगाव नांदगांव आझादनगर
नांदगाव नांदगांव लक्ष्मीनगर
नांदगाव नांदगांव वडाळी खु.
नांदगाव नांदगांव वडाळी बु.
नांदगाव नांदगांव खिर्डी
नांदगाव नांदगांव भवरी
नांदगाव नांदगांव सोयगांव
नांदगाव नांदगांव मनमाड
नांदगाव नांदगांव वंजारवाडी
नांदगाव नांदगांव सटाणे
नांदगाव नांदगांव अनकवाडे
नांदगाव नांदगांव माळेगाव क.
नांदगाव नांदगांव एकवई
नांदगाव नांदगांव कऱ्ही
नांदगाव नांदगांव नारायणगांव
नांदगाव नांदगांव घाडगेवाडी
नांदगाव नांदगांव वेहेळगांव
नांदगाव नांदगांव कळमदरी
नांदगाव नांदगांव मळगांव
नांदगाव नांदगांव अमोदे
नांदगाव नांदगांव बोराळे
नांदगाव नांदगांव मंगळणे
नांदगाव नांदगांव साकोरे
नांदगाव नांदगांव न्यु पांझण
नांदगाव नांदगांव डॉक्टरवाडी
नांदगाव नांदगांव बाभुळवाडी
नांदगाव नांदगांव पळाशी
नांदगाव नांदगांव सावरगांव
नांदगाव नांदगांव मुळडोंगरी
नांदगाव नांदगांव जामदरी
नांदगाव नांदगांव तळवाडे
नांदगाव नांदगांव न्यायडोंगरी
नांदगाव नांदगांव बिरोळे
नांदगाव नांदगांव जातेगांव
नांदगाव नांदगांव गोंडेगांव
नांदगाव नांदगांव वसंतनगर
नांदगाव नांदगांव ढेकू खु.
नांदगाव नांदगांव ढेकू बु.
नांदगाव नांदगांव कुसूमतेल
नांदगाव नांदगांव चंदनपूरी
नांदगाव नांदगांव लोढरे
नांदगाव नांदगांव बोलठाण
नांदगाव नांदगांव जवळकी
नांदगाव नांदगांव रोहिले बु.
नांदगाव नांदगांव कासारी
नांदगाव नांदगांव पोही
नांदगाव नांदगांव कसाबखेडा
नांदगाव नांदगांव माणिकपुंज
नांदगाव नांदगांव गणेशनगर
नांदगाव नांदगांव जळगांव खु.
नांदगाव नांदगांव जळगांव बु.
नांदगाव नांदगांव चिंचविहीर
नांदगाव नांदगांव पिंपरखेड
नांदगाव नांदगांव चांदोरे
नांदगाव नांदगांव रणखेडा
नांदगाव नांदगांव परधाडी
नांदगाव नांदगांव पिंप्रीहवेली
नांदगाव नांदगांव हिंगणेदेहरे
नांदगाव नांदगांव हिसवळ बु.
नांदगाव नांदगांव हिसवळ खु.
नांदगाव नांदगांव शास्त्रीनगर
नांदगाव नांदगांव हिरेनगर
नांदगाव नांदगांव धोटाणे खु.
नांदगाव नांदगांव बेजगांव
नांदगाव नांदगांव भालुर
नांदगाव नांदगांव लोहशिंगवे
नांदगाव नांदगांव मोहेगांव
नांदगाव नांदगांव नागापूर
नांदगाव नांदगांव पांझनदेव
नांदगाव नांदगांव धोटाणे बु.
नांदगाव नांदगांव पानेवाडी
नांदगाव नांदगांव कोंढार
नांदगाव नांदगांव धनेर
नांदगाव नांदगांव अस्तगांव
नांदगाव नांदगांव खादगांव
नांदगाव नांदगांव भार्डी
नांदगाव नांदगांव बोयेगांव
नांदगाव नांदगांव नवसारी
नांदगाव नांदगांव द-हेल
नांदगाव नांदगांव नांदूर
नांदगाव नांदगांव पारेकरवाडी
नांदगाव नांदगांव वाखारी
नांदगाव नांदगांव पिंप्राळे
चांदवड चांदवड चांदवड
चांदवड चांदवड पाथरशेंबे
चांदवड चांदवड तिसगांव
चांदवड चांदवड गणूर
चांदवड चांदवड बोपाणे
चांदवड चांदवड राहूड
चांदवड चांदवड वडबारे
चांदवड चांदवड नांंदूरटेक
चांदवड चांदवड राजदेरवाडी
चांदवड चांदवड इंद्रायवाडी
चांदवड चांदवड चिंचबारे
चांदवड चांदवड आडगांव
चांदवड चांदवड आसरखेडे
चांदवड चांदवड शिरुर
चांदवड चांदवड मंगरुळ
चांदवड चांदवड तळवाडे
चांदवड चांदवड भरवीर
चांदवड चांदवड शिवाजीनगर
चांदवड चांदवड देवगांव
चांदवड रायपुर रायपूर
चांदवड रायपुर भडाणे
चांदवड रायपुर पिंपळगांव धा
चांदवड रायपुर तळेगांवरोही
चांदवड रायपुर साळसाणे
चांदवड रायपुर गंगावे
चांदवड रायपुर विटावे
चांदवड रायपुर पन्हाळे
चांदवड रायपुर निंबाळे
चांदवड रायपुर वाकी खु.
चांदवड रायपुर वाकी बु.
चांदवड रायपुर काळखोडे
चांदवड रायपुर वाहेगांव साळ
चांदवड रायपुर नारायणखेडे
चांदवड रायपुर रेडगांव खु.
चांदवड रायपुर वडगांवपगु
चांदवड रायपुर रापली
चांदवड रायपुर वाघदर्डी
चांदवड रायपुर कातरवाडी
चांदवड दुगांव दुगांव
चांदवड दुगांव कोकणखेडे
चांदवड दुगांव आहेरखेडे
चांदवड दुगांव कंुदलगांव
चांदवड दुगांव कानडगांव
चांदवड दुगांव दहेगांव
चांदवड दुगांव हरणुल
चांदवड दुगांव हरसुल
चांदवड दुगांव कळमदरे
चांदवड दुगांव सुतारखेडे
चांदवड दुगांव दरेगांव
चांदवड दुगांव निमोण
चांदवड दुगांव वाद
चांदवड दुगांव वराडी
चांदवड दुगांव शिंगवे
चांदवड दुगांव मेसनखेडे ख्‌ंु
चांदवड दुगांव मेसनखेडे बु
चांदवड दुगांव डोणगांव
चांदवड दुगांव उसवाड
चांदवड दुगांव डोेंगरगांव
चांदवड वडनेभैरव वडनेभैरव
चांदवड वडनेभैरव पारेगावं
चांदवड वडनेभैरव दुधखेडे
चांदवड वडनेभैरव दहयाणे
चांदवड वडनेभैरव जांबूटके
चांदवड वडनेभैरव नवापुर
चांदवड वडनेभैरव इंदिरानगर
चांदवड वडनेभैरव शिवरे
चांदवड वडनेभैरव बोराळे
चांदवड वडनेभैरव चिखलांबे
चांदवड वडनेभैरव बहादूरी
चांदवड वडनेभैरव पिंपळणारे
चांदवड वडनेभैरव धोंडगव्हाण
चांदवड वडनेभैरव धोतरखेडे
चांदवड वडनेभैरव धोडाबे
चांदवड वडनेभैरव एकरुखे
चांदवड वडनेभैरव जैतापुर
चांदवड वडनेभैरव हट्टी
चांदवड वडनेभैरव विजयनगर
चांदवड वडाळीभोई वडाळीभोई
चांदवड वडाळीभोई खडकजांब
चांदवड वडाळीभोई जोपूळ
चांदवड वडाळीभोई खडकओझर
चांदवड वडाळीभोई गु-हाळे
चांदवड वडाळीभोई भयाळे
चांदवड वडाळीभोई शिंदे
चांदवड वडाळीभोई गोहरण
चांदवड वडाळीभोई सोग्रस
चांदवड वडाळीभोई मालसाणे
चांदवड वडाळीभोई चिंचोले
चांदवड वडाळीभोई शेलू
चांदवड वडाळीभोई पुरी
चांदवड वडाळीभोई खेलदरी
चांदवड वडाळीभोई भुत्याणे
चांदवड वडाळीभोई कानमंडाळे
चांदवड वडाळीभोई कंुडाणे
चांदवड वडाळीभोई शिरसाणे
चांदवड दिघवद दिघवद
चांदवड दिघवद दहिवद
चांदवड दिघवद उर्धुळ
चांदवड दिघवद काजीसांगवी
चांदवड दिघवद सोनीसांगवी
चांदवड दिघवद कोलटेक
चांदवड दिघवद पाटे
चांदवड दिघवद देवरगांव
चांदवड दिघवद भोयेगांव
चांदवड दिघवद भाटगंाव
चांदवड दिघवद नारायणगांव
चांदवड दिघवद परसुल
चांदवड दिघवद पिंपळद
चांदवड दिघवद हिरापूर
चांदवड दिघवद हिवरखेडे
चांदवड दिघवद निमगव्हाण
चांदवड दिघवद नन्हावे