बंद

नगर परिषद

मनमाड नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02591-222328
ईमेल
co[dot]manmad[at]gmail[dot]com

येवला नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02559-265026
ईमेल
coyeola[at]gmail[dot]com

नांदगाव नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02552-242238
ईमेल
nandgaon[dot]municipal[at]gmail[dot]com

सटाणा नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02555-223783
ईमेल
baglannp[at]yahoo[dot]com

इगतपुरी नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02553-244010
ईमेल
igatpurimun[at]gmail[dot]com

भागूर नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
0253-2491309
ईमेल
cobhagur[at]gmail[dot]com

त्रंबक नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02594-233303
ईमेल
cotmc[dot]tbk[at]gmail[dot]com

चांदवड नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02556-253820
ईमेल
cnpc253820[at]gmail[dot]com

सिन्नर नगर परिषद

दूरध्वनी क्रमांक.
02551-220029
ईमेल
cosinner[at]gmail[dot]com