बंद

लोकप्रतिनिधी

अ.क्र मा. खासदार/आमदारांचे नांव मतदार संघाचे नांव पत्ता
1 मा.खा.डॉ. भारती पवार राज्य मंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय पवार बंगला, आनंदनगर, गंगापूर रॉड  नाशिक – ४२२०१३
2 मा.खा.श्री. हेमंत गोडसे संसद सदस्य, नाशिक लोकसभा लक्ष्मी निवास, संसरी गांव, पोस्ट देवळाली कॅम्प, ता.जि.नाशिक 422401
3 मा.खा.डॉ. सुभाष रामराव भामरे संसद सदस्य, धुळे लोकसभा १६, बडगुजर प्लॉट, पारोळा रोड, धुळे
4 मा.आ.डॉ. सुधीर तांबे विधान परिषद सदस्य तांबे हॉस्पीटल, मु.पो.संगमनेर जि.अहमदनगर
5 मा.आ.श्री. नरेंद्र दराडे विधान परिषद सदस्य
6 मा.आ.श्री. किशोर दराडे विधान परिषद सदस्य
7 मा.आ.श्री. छगनराव भुजबळ विधानसभा सदस्य, येवला मतदार संघ चंद्राई बंगला, भुजबळ फार्म, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक
8 मा. आ. श्री. दादाजी दगडु भुसे विधानसभा सदस्य, मालेगांव बाह्य मतदार संघ मालेगांव
9 मा. आ. श्री. नितीन अर्जुन पवार विधानसभा सदस्य, कळवण मतदार संघ कळवण
10 मा. आ. श्री. दिलीपराव शंकरराव बनकर विधानसभा सदस्य, निफाड मतदार संघ निफाड
11 मा. आ. श्री. हिरामण भिका खोसकर विधानसभा सदस्य, ईगतपुरी मतदार संघ ईगतपुरी
12 मा. आ. श्री. सुहास द्वारकानाथ कांदे विधानसभा सदस्य, नांदगांव मतदार संघ नांदगांव
13 मा. आ. श्री. नरहारी सिताराम झिरवाळ विधानसभा सदस्य, दिंडोरी मतदार संघ दिंडोरी
14 मा. आ. श्री. राहूल दौलतराव आहेर विधानसभा सदस्य, चांदवड मतदार संघ चांदवड
15 मा. आ. श्री. दिलीप मंगळू बोरसे विधानसभा सदस्य, बागलाण मतदार संघ बागलाण
16 मा. आ. श्रीमती देवयानी सुहास फरांदे विधानसभा सदस्य, नाशिक (मध्य) मतदार संघ नाशिक
17 मा.आ. श्रीमती सरोज बाबुलाल अहिरे विधानसभा सदस्य, देवळाली मतदार संघ देवळाली
18 मा. आ. श्रीमती सिमा महेश हिरे विधानसभा सदस्य, नाशिक (पश्चिम) मतदार संघ नाशिक
19 मा.आ. श्री. राहुल उत्तमराव ढिकले विधानसभा सदस्य, नाशिक (पूर्व) मतदार संघ नाशिक
20 मा.आ. श्री. मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खलिक़ विधानसभा सदस्य, मालेगांव मध्य मतदार संघ मालेगांव
21 मा.आ. श्री. माणिकराव शिवाजीराव कोकाटे विधानसभा सदस्य, सिन्नर मतदार संघ सिन्नर