बंद

मंडळ कार्यालय

नाशिक

 • नाशिक
 • सातपूर
 • देवळाली
 • मखमलाबाद
 • मानसिंगवी
 • शिंदे
 • गिरनारे
 • पाथर्डी

त्रंबक

 • त्र्यंबकेश्वर
 • वळूंज
 • हरसूळ

इगतपुरी

 • इगतपुरी
 • घोटी बु
 • वाडीवऱ्हे
 • नांदगाव बु
 • टाकेद बु.
 • धरगाव

पेठ

 • पेठ
 • जगमोडी
 • कोहोर

दिंडोरी

 • दिंडोरी
 • मोहाडी
 • उमराळे
 • वणी
 • वरखेडा
 • कोशिंबे
 • ननाशी

कळवण

 • कळवण
 • नावबीज
 • मोकभागणी
 • कनाशी
 • अभोना
 • दलवट

देवळा

 • देवळा
 • लोहोणे
 • उमरने

सटाणा

 • सटाणा
 • ब्राम्हणगाव
 • डांगसौदाने
 • नामपूर
 • तारहाबाद
 • जायखेडा
 • विरगांव
 • मुल्हेर

सुरगाणा

 • सुरगाणा
 • बोरगाव
 • उंबरठान
 • बाह्ये
 • मानशेद

निफाड

 • निफाड
 • पिंपळगाव ब.
 • चांदोरी
 • देवगाव
 • सायखेडा
 • ओझर
 • नंदुर एम.
 • राणवड
 • लासलगाव

येवला

 • येवला
 • नगरसूल
 • अंदरसूल
 • पाटोदा
 • सावरगाव
 • जळगाव
 • नैऊर

सिन्नर

 • सिन्नर
 • पांढुरली
 • वावी
 • नंदुरशिंगोटे
 • शाहा
 • दुबेरे
 • देवपुर

मालेगांव

 • झोडगे
 • सायनी बू.
 • कळवाडी
 • दाभाडी
 • निमगांव
 • कौळाणे नी.
 • करंजगव्हाण
 • मालेगांव
 • वडनेर
 • सौदाणे

नांदगाव

 • नांदगाव
 • मनमाड
 • वाघगाव
 • जातेगाव
 • हिवसळ बू.

चांदवड

 • चांदवड
 • रायपूर
 • दुगाव
 • वडनेर भैरव
 • वडाळी भोई
 • दिघावड