बंद

संपर्क निर्देशिका

नाशिकमधील आय.ए.एस.अधिकारी
पदनाम फोन
विभागीय आयुक्त 2461909
जिल्हाधिकारी, नाशिक 2578500
आयुक्त,आदिवासी विकास 2577510
महापालिका आयुक्त 2578206
अतिरिक्त आयुक्त 2467088
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 2596957
व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास 2576860
प्रकल्प अधिकारी,कळवण 2575816
प्रकल्प अधिकारी,आयटीडीपी,नाशिक 2577410
आयटीडीपी, कळवण 02592-221084
नाशिकमधील आय.पी.एस.अधिकारी
पदनाम फोन
विशेष डी.आय.जी. पोलिस, नाशिक रेंज 2598720
पोलिस आयुक्त 2305200
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी 2352158
पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) 2578238
उप. आयुक्त (मुख्यालय) 2305205
उपसंचालक, गुप्तहेर ट्रैनिंग 2352164
अप्पर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव 02554-258900
उपसंचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी 2352159
महसूल अधिकारी यांचे फोन नंबर
पदनाम फोन
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, 0253-2578500
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 0253-2576062
निवासी उपजिल्हाधिकारी (आरडीसी) 0253-2578501
उप. जिल्हाधिकारी (रोहयो) 0253-2573258
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 0253-2578276
जिल्हा नियोजन अधिकारी 0253-2573020
उप. जिल्हाधिकारी (निवडणूक) 0253-2310523
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी 0253-2577255
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 0253-2579105
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (यूएलसी) 0253-2575649
उप. नियंत्रक नागरी सुरक्षा 0253-2573149
अधिक्षक राज्य उत्पादन कर 0253-2578635
सहाय्यक संचालक, लघु बचत 0253-2570853
उपविभागीय अधिकारी यांचे फोन नंबर
पदनाम फोन
एस.डी.ओ., नाशिक 0253-2578400
एस.डी.ओ., इगतपुरी – त्र्यंबक 0253-2315320
एस.डी.ओ., दिंडोरी पेठ 02557-221771
एस.डी.ओ., निफाड 02550-241152
एस.डी.ओ., कळवण 02592-250100
एस.डी.ओ., चांदवड 02556-252666
एस.डी.ओ., येवला 02559-267005
एस.डी.ओ., बागलाण 02555-226989
एसडीओ, मालेगांव 02554-256600
तहसीलदार यांचे फोन नंबर
अ.क्र. पदनाम फोन
तहसीलदार नाशिक 0253-2575663
तहसीलदार इगतपुरी 02553-244009
तहसीलदार त्रंबकेश्वर 02594-233355
तहसीलदार दिंडोरी 02557-221003
तहसीलदार पेठ 02558-225531
तहसीलदार निफाड 02550-241024
तहसीलदार सिन्नर 02551-220028
तहसीलदार कळवण 02592-250127
तहसीलदार सुरगाणा 02593-223323
१० तहसीलदार चांदवड 02556-252231
११ तहसीलदार देवळा 02592-228554
१२ तहसीलदार येवला 02559-265005
१३ तहसीलदार नांदगाव 02552-242232
१४ तहसीलदार बागलाण 02555-223038
१५ तहसीलदार मालेगाव 02554-254732