बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
वाहनचालकांची अंतिम जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२२

वाहनचालकांची अंतिम जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२२

30/06/2022 30/07/2022 पहा (3 MB)
गट ड संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२२

गट ड संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२२

30/06/2022 30/07/2022 पहा (3 MB)
दि ०१/०१/२०२२ रोजीची मंडळ अधिकारी व अ. का. संवर्गाची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप जेष्ठता सूची

दि ०१/०१/२०२२ रोजीची मंडळ अधिकारी व अ. का. संवर्गाची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप जेष्ठता सूची

15/07/2022 30/07/2022 पहा (4 MB)
अ. का., मं.अ., महसूल सहाय्यक कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता यादी – २०२२

अ. का., मं.अ., महसूल सहाय्यक कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता यादी – ०१/०१/२०२२

17/06/2022 17/07/2022 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

14/06/2022 14/07/2022 पहा (1 MB)
वाहनचालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

वाहनचालक (गट क) संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

29/06/2021 28/06/2022 पहा (1 MB)
शिपाई संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची सेवा ज्येष्ठता यादी

शिपाई संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची सेवा ज्येष्ठता यादी

25/04/2022 10/05/2022 पहा (4 MB)
माहे फेब्रुवारी,२०२२ – उत्कृष्ट कर्मचारी

माहे फेब्रुवारी,२०२२ – उत्कृष्ट कर्मचारी

17/03/2022 10/04/2022 पहा (600 KB)
मंडळ अधिकारी यांची अंतिम जेष्ठता यादी – २०२२

मंडळ अधिकारी यांची अंतिम जेष्ठता यादी – २०२२

25/03/2022 08/04/2022 पहा (486 KB)
अव्वल कारकून संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी – २०२२

अव्वल कारकून संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी – २०२२

25/03/2022 08/04/2022 पहा (655 KB)