बंद

शिपाई संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी

शिपाई संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
शिपाई संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी

शिपाई ( गट ड) संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी

21/01/2021 31/03/2021 पहा (4 MB)