बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
शिपाई संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

शिपाई संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

03/03/2023 16/03/2023 पहा (6 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

वाहन चालक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

03/03/2023 16/03/2023 पहा (2 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

03/03/2023 13/03/2023 पहा (3 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

अव्वल कारकून संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची प्रारूप यादी.

03/03/2023 13/03/2023 पहा (6 MB)
संग्रहित करा