बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
सामाईक अनुकंपा संवर्ग गट ड प्रतिक्षा यादी

सामाईक अनुकंपा संवर्ग गट ड प्रतिक्षा यादी

02/09/2021 31/12/2021 पहा (5 MB)
सामाईक अनुकंपा संवर्ग प्रतिक्षा यादी – गट क

सामाईक अनुकंपा संवर्ग गट क प्रतिक्षा यादी

02/09/2021 31/12/2021 पहा (7 MB)
अनुकंपा प्रतिक्षा यादी (महसुल)

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी (महसुल) संवर्ग गट क व गट ड

01/09/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)
वाहनचालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

वाहनचालक (गट क) संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

29/06/2021 28/06/2022 पहा (1 MB)
शिपाई संवर्गाची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

शिपाई ( गट ड) संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

18/05/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
संग्रहित करा