बंद

भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
मग्रारोहयो अंतर्गत सन – २०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ या दोन वर्षाकरिता संवेधानिक लेखा परीक्षण (Statutory Auditor) लेखा परिक्षकाची नव्याने नियुक्ती करणे बाबत.

मग्रारोहयो अंतर्गत सन – २०२२-२०२३ व २०२३-२०२४ या दोन वर्षाकरिता संवेधानिक लेखा परीक्षण (Statutory Auditor) लेखा परिक्षकाची नव्याने नियुक्ती करणे बाबत.

13/03/2023 17/03/2023 पहा (7 MB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची २ वर्षाकरीता नेमणुक करण्याबाबत.

तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची २ वर्षाकरीता नेमणुक करण्याबाबत.

06/03/2023 14/03/2023 पहा (805 KB)
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरती जाहिरात सन -२०२३, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय मालेगाव (नागरी) जि. नाशिक.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरती जाहिरात सन -२०२३, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय मालेगाव (नागरी) जि. नाशिक.

09/03/2023 23/03/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित करा