बंद

वीज

महावितरण – निफाड

टाकळी, लासलगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक महाराष्ट्र 422306

ईमेल : eenasikr[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
फोन : 02550-241220
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – पंचवटी

पंचवटी पोलीस स्टेशन जवळ, पंचवटी, नाशिक - 422003

फोन : 0253-2629513
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – पेठ

पेठ, महाराष्ट्र 422103

ईमेल : eenasikr[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
फोन : 02558-225542
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – मालेगाव

जुना आग्रा रोड, नयापुरा, मालेगाव, महाराष्ट्र 423203

ईमेल : semalegaon[at]mahadiscom[dot]in
फोन : 02554-255775
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – सिन्नर

नाशिक पुणे रोड, अडवा फाटा, सिन्नर, महाराष्ट्र 422103

ईमेल : eenasikr[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
फोन : 02551-220350
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – सुरगाणा

सुरगाणा, महाराष्ट्र 422211

ईमेल : eenasikr[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
फोन : 02593-223336
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण नागरी चाचणी विभाग

सी - 22, एमआयडीसी, सातपूर कॉलनी, नाशिक, महाराष्ट्र 422007

फोन : 0253-2352959

सहाय्यक अभियंता नाशिक विभाग कार्यालय

नाशिक विभाग कार्यालय, विद्युत भवन, बाटको पॉईंट, नाशिक रोड, नाशिक 422 101

फोन : 0253-2462491